Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113889

Warunki pracy


 • praca biurowa z wykorzystaniem komputera

 • wyjazdy służbowe

 • wystąpienia publiczne związane z funkcjonowaniem komórki organizacyjnej

 • węzeł sanitarny częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy)

 • miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

Zakres zadań

 • Proponuje wymagania funkcjonalne i kryteria jakościowe dla systemów i usług tworzonych zgodnie z założeniami i metodami SIG przy zapewnieniu zgodności z Architekturą SIG oraz z zastosowaniem narzędzi do zarządzania wymaganymi
 • Bierze udział w przygotowaniu wymagań technicznych, dokumentacji technicznej i analitycznej, na potrzeby uruchomienia postępowań o zamówienia publiczne w zakresie zadań związanych z budową i rozwojem systemów oraz konfiguracją i udostępnianiem usług w oparciu o Produkty SIG
 • Współpracuje z Wykonawcami oraz sprawuje opiekę nad umowami, w celu prawidłowej realizacji umów zawartych w ramach rozbudowy systemów, produktów i usług.
 • Administruje i prowadzi przestrzenie repozytoriów Jira i Confluence w zakresie zadań Wydziału.
 • Współpracuje z instytucjami zewnętrznymi w ramach zawartych porozumień, w tym wspiera użytkowników zewnętrznych w zakresie systemów informatycznych którymi administruje wydział
 • Współpracuje przy opracowywaniu propozycji planu wdrożeniowego produktów i usług, oraz planów (koncepcji) rozwoju i utrzymania systemów, produktów i usług
 • Bierze udział w zadaniach związanych z obsługą kontroli i audytów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe geodezyjne lub geoinformatyczne lub informatyczne lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego −w obszarze związanym z informacją przestrzenną,
lub
−w obszarze projektów informatycznych
 • znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych
 • znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych
 • umiejętność logicznego myślenia i czytania ze zrozumieniem
 • umiejętność redagowania pism urzędowych
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office
 • znajomość oprogramowania z dziedziny GIS
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie i rozumienie dokumentacji technicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień związanych z bazami danych
 • umiejętność programowania w dowolnym języku programowania
 • znajomość zagadnień związanych z publikowaniem usług przestrzennych
 • znajomość notacji UML
 • znajomość notacji BPMN
 • znajomość przepisów ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej
APLIKUJ TERAZ