Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113825

Warunki pracy

Zakres zadań

 • Przyjmuje, rejestruje, przechowuje, udostępnia i wysyła dokumenty zawierające informacje niejawne oraz prowadzi urządzenia ewidencyjne dla materiałów zawierających informacje niejawne na potrzeby przydzielonych komórek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji,
 • Sprawdza prawidłowość oznaczania sporządzonych dokumentów niejawnych przeznaczonych do zaewidencjonowania oraz prowadzi bieżące instruktaże z zakresu oznaczania i obiegu dokumentów niejawnych,
 • Weryfikuje materiały ostatecznie zakończone pod kątem poprawności ich przygotowania do archiwizacji i potwierdza przyjęcie dokumentów na stan kancelarii tajnej oraz opracowuje projekt harmonogramu działań związanych z archiwizacją dokumentacji niejawnej, w tym monitoruje terminy przekazywania materiałów do archiwum i przygotowuje okresowe informacje o stanie archiwizacji materiałów niejawnych,
 • Rozlicza policjantów i pracowników komórek organizacyjnych obsługiwanych przez kancelarię tajną w komórce właściwej ds. ochrony informacji niejawnych i archiwum Komendy Stołecznej Policji z posiadanych przez nich materiałów niejawnych w przypadku ustania stosunku służbowego (pracy) lub przeniesienia/delegowania do służby (pracy) w innej jednostce lub komórce organizacyjnej i opracowuje informację z przedmiotowego zakresu,
 • Sporządza spisy akt dokumentacji przekazywanej do archiwum i protokoły oceny dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B" oznaczonej symbolem „BC" przeznaczonej do zniszczenia oraz bierze udział w niszczeniu tych dokumentów,
 • Prowadzi kontrole urządzeń ewidencyjnych, w zakresie możliwości pełnego ich rozliczenia i opracowuje informacje dla kierownika kancelarii tajnej o wynikach oraz opracowuje projekt harmonogramu działań związanych z rozliczeniem tych urządzeń,
 • Odnotowuje w urządzeniach ewidencyjnych oraz na dokumentach niejawnych informację o zmianie lub zniesieniu klauzuli tajności, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Prowadzi i aktualizuje dziennik przepisów, w którym są ewidencjonowane obowiązujące akty prawne zawierające informacje niejawne, a także udostępnia je upoważnionym policjantom i pracownikom,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : powyżej 4 lat w administracji lub powyżej 2 lat w obszarze ochrony informacji niejawnych lub archiwizacji dokumentów
 • Dobra znajomość przepisów: a) ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych w zakresie: -oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności, -przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów niejawnych, -organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych -szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych i innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w Policji, -w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych b) ustawy o Policji, w szczególności rozdziałów 1-3 oraz aktów wykonawczych w zakresie: -metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji, -metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji.
 • Umiejętności: stosowania prawa, komunikatywność, obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • Umiejętności: pracy pod presją czasu, pracy w zespole, czytelny charakter pisma,
APLIKUJ TERAZ