Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113829

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca przy komputerze. Praca pod presją czasu. Stres związany m.in. z realizacją zadań dotyczących wydatkowania środków publicznych.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
- miejsce pracy: III p.,
- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy.
Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Sporządza projekt/plan dochodów Ministerstwa oraz projekt rocznego harmonogramu realizacji dochodów, a także monitoruje jego przebieg
 • Opracowuje plan rzeczowo-finansowy zadań inwestycyjnych oraz jego aktualizację wraz z harmonogramem realizacji zadań. Prowadzi prace uzgodnieniowe z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, poprzedzające wprowadzenie zadań do planu. Monitoruje przebieg wykonania planu
 • Opracowuje zgłoszenie do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, a także monitoruje jego wykonanie
 • Przygotowuje wnioski o uruchomienie rezerw celowych do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego
 • Monitoruje bieżące potrzeby finansowe komórek organizacyjnych Ministerstwa, zajmujących się projektami finansowanymi w ramach środków UE
 • Bierze udział w opracowywaniu materiałów dotyczących projektu budżetu na lata następne, projektów planów finansowych, prognozy dochodów budżetowych, a także materiałów z wykonania budżetu Ministra w zakresie dochodów budżetowych
 • Bierze udział w opracowywaniu przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok (ustawa okołobudżetowa), a także opracowuje zgłoszenie do projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na dany rok (nowelizacja) oraz monitoruje przebieg procesu legislacyjnego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi finansowej lub w obszarze księgowości
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość przepisów dotyczących programów finansowanych ze środków UE
 • Znajomość procedury budżetowej
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych
 • Umiejętności interpersonalne: umiejętność pracy w warunkach stresowych, komunikatywność, umiejętność argumentowania, umiejętność wypracowania i prezentacji własnego stanowiska, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność dobrej organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Umiejętność obsługi programów księgowych
 • Umiejętność obsługi systemów informacji prawnej (np. LEX, Legalis)
 • Znajomość ustawy – Prawo zamówień publicznych
APLIKUJ TERAZ