Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113616

Warunki pracy

Praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.


 

Zakres zadań

 • Kontroluje pod względem formalno-rachunkowym dokumenty finansowo-księgowe potwierdzające udzielenie i rozliczenie dotacji z budżetu państwa na zadania edukacyjne oraz dokumentów finansowo-księgowych potwierdzających poniesienie wydatków w tym w ramach realizowanych projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Kontroluje prawidłowy opis dokumentów finansowych.
 • Dokonuje wstępnej kontroli projektów umów zawieranych z podmiotami wyłonionymi w trybie konkursowym na realizację zadań edukacyjnych.
 • Przygotowuje płatności w elektronicznych systemach bankowości w ramach dotacji udzielanych na zadania edukacyjne oraz w ramach płatności projektów współfinansowanych z budżetu UE.
 • Rejestruje dokumenty księgowe potwierdzające zdarzenia zachodzące w ramach dotacji udzielanych na zadania edukacyjne oraz wydatków bieżących urzędu, w tym w ramach projektów współfinansowanych z budżetu UE.
 • Zapewnia środki finansowe w postaci ich wcześniejszego zamówienia.
 • Przygotowuje bieżące zestawienia oraz dane finansowo-księgowe w zakresie realizacji udzielonych dotacji i realizowanych projektów współfinansowanych z budżetu UE w odniesieniu do przyjętego planu finansowego zgodnie ze szczegółową klasyfikacją budżetową oraz w układzie budżetu zadaniowego.
 • Prowadzi bieżącą korespondencję z komórkami wewnętrznymi oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie zadań realizowanych na stanowisku.
 • Archiwizuje dokumenty potwierdzające wykonanie wydatków.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w komórkach finansowo-księgowych
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • znajomość podstaw funkcjonowania administracji publicznej (podział, zasady organizacji i działania), w tym służby cywilnej (organizacja, uprawnienia i obowiązki członków korpusu służby cywilnej)
 • rzetelność
 • współpraca
 • samodzielność i inicjatywa
 • komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kurs z dziedziny rozliczania dotacji
 • umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych Enova, Quorum
 • umiejętność obsługi systemów bankowości elektronicznej
APLIKUJ TERAZ