Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113647

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich,
- bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich - konieczna asysta innego pracownika,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych: fax, kserokopiarka, skaner, niszczarka.

Zakres zadań

 • Opracowuje oraz redaguje (w zakresie właściwości wydziału) podręcznik procedur wdrażania Krajowego Planu Odbudowy (KPO) na poziomie Ministerstwa i prowadzi jego aktualizację.
 • Realizuje czynności związane z przygotowaniem i zawarciem porozumienia dotyczącego wdrażania Krajowego Planu Odbudowy (KPO).
 • Przygotowuje zbiorcze dane na poziomie Ministerstwa dla Instytucji Koordynującej Krajowy Plan Odbudowy (KPO) w ramach monitorowania gotowości instytucjonalnej do wdrażania KPO oraz poziomu realizacji kamieni milowych i wskaźników.
 • Opiniuje dokumenty i wytyczne w zakresie wdrażania Krajowego Planu Odbudowy (KPO).
 • Współpracuje z komórkami organizacyjnymi zaangażowanymi w realizację Krajowego Planu Odbudowy (KPO).
 • Przygotowuje materiały dla przedstawiciela Departamentu w Komitecie Monitorującym Krajowy Plan Odbudowy (KPO).
 • Przygotowuje posiedzenia zespołu zadaniowego działającego w zakresie wdrażania KPO kierowanego przez Dyrektora Generalnego od strony techniczno-organizacyjnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych • Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu polityki regionalnej UE
 • Znajomość ustawy o zasadach polityki rozwoju
 • Znajomość Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Kompetencje: umiejętność współpracy, skuteczna komunikacja, zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ