Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113421

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych.


Realizacja zadań wiąże się z: • zagrożeniem korupcją

 • krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi

 • częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz

 • praca pod presją czasu


Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak odpowiednio przystosowanych łazienek.


W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • przygotowuje dokumenty aplikacyjne w zakresie merytorycznym i technicznym we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi GDOŚ i regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska;
 • koordynuje zbieranie informacji oraz dokonuje analizy potrzeb komórek organizacyjnych GDOŚ i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska;
 • bierze udział w prowadzonej po stronie GDOŚ procedurze oceny złożonych przez Departament wniosków o dofinansowanie oraz współpracuje z właściwą instytucją finansującą;
 • weryfikuje dokumenty na poziomie GDOŚ oraz partnerów projektu w zakresie poprawności zaplanowanych wydatków i zgodności z dokumentami programowymi perspektywy finansowej na etapie przygotowania projektu;
 • organizuje procesy związane z finansowaniem planowanych projektów, w tym związane z kształtem planów finansowych GDOŚ i rdoś, zapewnienia finansowania z rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich;
 • prowadzi bieżący monitoring funduszy europejskich i źródeł krajowych w dziedzinie ochrony środowiska, pod kątem możliwości finansowania i współfinansowania zadań statutowych GDOŚ i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska;
 • opiniuje dokumenty i programy, w ramach których możliwa jest realizacja projektów mających na celu poprawę stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze ochrony środowiska
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość wytycznych krajowych w zakresie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
 • zdolność analitycznego myślenia
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy
 • umiejętność skutecznego komunikowania się
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wiedza z zakresu przygotowania, zarządzania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE
 • znajomość zagadnień z obszaru ochrony środowiska, w tym właściwych przepisów prawa krajowego z zakresu ochrony przyrody
 • dobra znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych oraz finansów publicznych
APLIKUJ TERAZ