Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113284

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-  praca przy komputerze,


-  praca w terenie,


-  nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),


-  krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


-  zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-    budynek i pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;


-    w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Wykonuje prace związane z weryfikacją danych o emisjach zanieczyszczeń do powietrza zawartych w Centralnej Bazie Emisji KOBiZE z wszystkich rodzajów źródeł znajdujących się na obszarze województw: dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego. W oparciu o wyniki modelowania określa obszary wymagające dodatkowych analiz pod kątem identyfikacji źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza i we współpracy z KOBiZE uczestniczy w pracach zmierzających do identyfikacji tych źródeł. Przygotowuje informacje na temat emisji zanieczyszczeń do powietrza w oparciu o dane zawarte w Centralnej Bazie Emisji KOBiZE.
 • Weryfikuje wyniki modelowania matematycznego pod kątem ich jakości i przydatności dla potrzeb ocen jakości powietrza oraz wspieranie wykonywania ocen jakości powietrza metodami modelowania matematycznego w województwach: dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego, w tym opracowuje mapy na potrzeby ocen jakości powietrza.
 • Przygotowuje i udostępnia informacje o jakości powietrza i emisjach zanieczyszczeń do powietrza m.in. dla potrzeb wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.
 • Upowszechnia i prezentuje informacje o jakości powietrza oraz prowadzi zadania związane z edukacją ekologiczną w tym zakresie. Przygotowuje odpowiedzi na kwestie związane z jakością powietrza i emisjami zanieczyszczeń do powietrza.
 • Opracowuje raporty, artykuły, analizy problemowe, komunikaty, bieżące informacje dotyczące jakości powietrza i emisji zanieczyszczeń do powietrza, a także informacje o działalności GIOŚ w zakresie monitoringu powietrza dla potrzeb administracji rządowej, samorządowej oraz społeczeństwa.
 • Przygotowuje informacje o jakości powietrza i przekroczeniach poziomów informowania i alarmowych dla WCZK.
 • Pełni rolę operatora krajowego bazy danych JPOAT. Dla potrzeb przygotowywania informacji, o których mowa w zadaniu 6, pełni rolę operatora wojewódzkiego bazy CAS.
 • Bierze udział w organizowaniu szkoleń, narad i konferencji w zakresie kompetencji merytorycznych oraz uczestniczy i reprezentuje GIOŚ / Polskę w zakresie kompetencji merytorycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ochrona środowiska lub inżynieria środowiska lub geografia lub chemia lub meteorologia lub fizyka atmosfery lub ekologia lub inżynieria ekologiczna, geoinformatyka
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Znajomość ustawy - Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych dot. oceny jakości powietrza
 • Znajomość przepisów UE w zakresie jakości powietrza
 • Umiejętność obsługi oprogramowania GIS
 • Umiejętność obsługi pakietu Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole oraz odporność na stres.
 • Przeszkolenie z zakresu obsługi programów komputerowych: pakiet Office
 • Przeszkolenie z zakresu obsługi programów GIS
APLIKUJ TERAZ