Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113336

Warunki pracy


 • budynek w Warszawie przy ul. Długiej 38/40 nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich jedynie na parter

 • Praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Stanowisko zagrożone korupcją

 • Obsługa klientów zewnętrznych

 • Praca pod presją czasu wiążąca się ze stresem

 • Podejmowanie decyzji w sytuacji deficytu informacyjnego

Zakres zadań

 • Pełni funkcję opiekuna projektów poprzez realizację zadania monitoringu wielomilionowych projektów wdrażanych przez beneficjentów programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), w celu oceny postępu z danych dot. realizacji, przygotowywania stanowisk Instytucji Pośredniczącej, a także wprowadzenia danych do SL2014 dla projektów współfinansowanych z EFRR
 • Prowadzi ocenę formalno-merytoryczną wielomilionowych wniosków o dofinansowanie zarówno w aspekcie finansowym jak i merytorycznym, w tym uczestniczy w złożonym procesie uzupełnień zapisów wniosków o dofinansowanie oraz bierze udział w procedurze odwoławczej od wyników oceny formalnomerytorycznej
 • Bierze udział w przygotowaniu dokumentacji wielomilionowych naborów konkursowych na dofinansowanie projektów ze środków EFRR oraz bierze udział w opracowaniu założeń merytorycznych projektów pozakonkursowych finansowanych ze środków EFRR, w celu przeprowadzenia procedury wyboru projektów
 • Uczestniczy w realizacji zadań w zakresie udziału w tworzeniu wzorów, a także przygotowania i zawierania umów oraz w razie potrzeby zmiany i rozwiązywania wielomilionowych umów na dofinansowanie projektów ze środków EFRR
 • Uczestniczy w realizacji działań naprawczych, w celu eliminowania zagrożeń i nieprawidłowości dla realizacji projektów, w tym poprzez analizę oraz przygotowywanie odpowiedzi i interpretacji przepisów lub wymogów obowiązujących Beneficjentów
 • Uczestniczy w wykonywaniu zadań związanych z pełnieniem przez Wydział funkcji Instytucji Pośredniczącej wdrażającej w Polsce wielomilionowe środki unijne w ramach IX Osi Priorytetowej POIiŚ, w szczególności przygotowuje obciążone znaczącymi skutkami finansowymi interpretacje zagadnień związanych z kwalifikowalnością wydatków
 • Wykonuje zadania związane z pełnieniem przez Wydział funkcji Instytucji Pośredniczącej wdrażającej w Polsce wielomilionowe środki unijne w ramach Osi XI (dot. REACT-EU) POIiŚ, w szczególności ocenia wnioski o dofinansowanie, przygotowuje umowy o dofinansowanie projektów i interpretacje zagadnień związanych z kwalifikowalnością wydatków

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego we wdrażaniu funduszy europejskich
 • Wiedza z zakresu funduszy europejskich
 • Podstawowa znajomość ustawy regulującej wdrażanie funduszy europejskich w Polsce
 • Umiejętność doskonalenia procedur wykonawczych do realizacji projektów
 • Umiejętność współpracy, zdolności komunikacyjne, w tym znajomość narzędzi komunikacji na odległość i umiejętność korzystania z nich
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność gromadzenia i analizy danych
APLIKUJ TERAZ