Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113224

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca przy komputerze.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
- miejsce pracy: VI p.,
- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy.
Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Opracowuje analizy porównawcze sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek Skarbu Państwa z obszaru rynku finansowego, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje Minister
 • Opracowuje analizy danych statystycznych dotyczących sektora finansowego przygotowanych przez inne instytucje krajowe i zagraniczne
 • Bierze udział w opracowywaniu metodyk analiz danych sprawozdawczych instytucji finansowych, w tym banków z udziałem Skarbu Państwa, wspierających tworzenie raportów analitycznych
 • Monitoruje inicjatywy z obszaru rynku finansowego oraz instytucji finansowych oraz analizuje materiały, raporty, opracowania dotyczące tej tematyki
 • Przygotowuje materiały analityczne i opinie dotyczące zagadnień związanych z funkcjonowaniem instytucji finansowych z udziałem Skarbu Państwa oraz rynku finansowego w zakresie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów i inicjatyw rządowych będących przedmiotem posiedzeń Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie analiz ekonomicznych lub na rynku finansowym
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość zagadnień z zakresu analizy ekonomiczno-finansowej
 • Znajomość zasad funkcjonowania instytucji finansowych i rynku finansowego
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Umiejętności interpersonalne: analitycznego myślenia, pracy w warunkach stresowych, wypracowania i prezentacji własnego stanowiska, pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
APLIKUJ TERAZ