Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113113

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych.


Realizacja zadań wiąże się z: • zagrożeniem korupcją

 • krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi

 • częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz


Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak odpowiednio przystosowanych łazienek.


W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • prowadzi wybrane postępowania z zakresu orzecznictwa administracyjnego w sprawach dotyczących ochrony przyrody oraz postępowania w trybie nadzwyczajnym oraz uczestniczy w prowadzeniu wybranych spraw dotyczących działań, o których mowa w art. 37 ustawy o ochronie przyrody
 • uczestniczy w prowadzeniu wybranych spraw dotyczących ocen oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000, w tym przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych
 • uczestniczy w pracach legislacyjnych w zakresie spraw będących w kompetencjach Departamentu
 • opracowuje wytyczne w zakresie spraw prowadzonych przez zespół
 • przygotowuje odpowiedzi na interpelacje poselskie, zapytania w zakresie spraw prowadzonych przez zespół
 • udziela interesantom konsultacji i wyjaśnień dotyczących procedury ocen oddziaływania na obszary Natura 2000

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w obszarze nauk: przyrodniczych / rolniczych i leśnych / prawnych / ochrony
środowiska / urbanistyki i architektury lub wyższe i studia podyplomowe w w/w
zakresie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • Dobra znajomość przepisów ustawy o ochronie przyrody
 • Dobra znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Dobra znajomość przepisów ustawy o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Dobra znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • Umiejętność współdziałania i pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi programów pakietu MS Office, LEX
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ