Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 112937

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. 


Na stanowisku występują nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


https://www.gov.pl/web/premier/deklaracja-dostepnosc

Zakres zadań

 • Przygotowuje materiały informacyjne na podstawie opracowań własnych, informacji z departamentów oraz materiałów udostępnionych przez ministerstwa, urzędy centralne oraz inne organy administracji rządowej
 • Przygotowuje raporty, analizy i opracowania w sprawach zleconych przez przełożonego
 • Reaguje w sytuacjach kryzysowych wymagających szybkiego ustalenia faktów, zbiera i weryfikuje wszystkie możliwe informacje w celu poinformowania opinii publicznej o zaistniałym zdarzeniu
 • Przygotowuje projekty pism, oświadczeń oraz komunikatów w celu publikacji na stronach rządowych dotyczących bieżących działań rządu
 • Śledzi najnowsze trendy, badania i dobre praktyki z zakresu komunikacji społecznej w Polsce i na świecie
 • Śledzi bieżące działania rządu, proces legislacyjny oraz doniesienia medialne w celu projektowania i realizacji działań komunikacyjnych
 • Przygotowuje wkłady merytoryczne do interpelacji, wystąpień i zapytań poselskich
 • Opracowuje materiały merytoryczne: pytania i odpowiedzi, tezy, notatki, raporty oraz obsługuje merytorycznie kierownictwo Centrum Informacyjne Rządu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w zakresie komunikacji społecznej lub w obszarze analiz lub obsługi administracyjnej lub wyszukiwania i przetwarzania informacji lub realizacji projektów
 • Znajomość aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej
 • Znajomość przepisów prawa i procesu legislacyjnego
 • Znajomość zasad redagowania i korekty tekstów
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Posiadanie kompetencji miękkich: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, współpraca, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
APLIKUJ TERAZ