Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 106037

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- okresowe natężenie pracy,


- budynek dostosowany architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych.


 

Zakres zadań

 • Opracowuje, pod kierunkiem bezpośredniego przełożonego, materiały do projektu budżetu państwa w zakresie współfinansowania projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w perspektywie krótko- i długookresowej,
 • Opracowuje dokumenty sprawozdawcze w zakresie realizacji wydatkowania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym sporządza łączne sprawozdania RB-28 UE i RB-28 Programy – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa i wydatków budżetu środków europejskich w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w systemie TREZOR w ramach części 15 Sądy powszechne i części 37 Sprawiedliwość,
 • Opracowuje, we współpracy z bezpośrednim przełożonym, wnioski o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa oraz wnioski o zapewnienie/wnioski o aktualizację zapewnienia finansowania poszczególnych zadań realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w ramach części 15 Sądy powszechne i części 37 Sprawiedliwość,
 • Planuje, we współpracy z bezpośrednim przełożonym, w perspektywie krótko- i długookresowej, na podstawie informacji otrzymanych od komórek organizacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz jednostek podległych realizujących projekty, które są współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych w ramach części 15 Sądy powszechne i części 37 Sprawiedliwość,
 • Opracowuje, w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym, aktualizację Wieloletniego Planu Finansowego Państwa dla właściwych części budżetu środków europejskich i budżetu państwa w zakresie współfinansowania projektów z udziałem środków Unii Europejskiej oraz przedstawia informację o jego realizacji w sposób i terminach określonych w ustawie o finansach publicznych,
 • Przygotowuje, pod kierunkiem bezpośredniego przełożonego, wnioski wynikające z uprawnień dysponenta właściwych części budżetu państwa, w zakresie dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach budżetu środków europejskich i budżetu państwa, w tym opracowuje wnioski o uruchamianie środków z rezerw celowych oraz sporządza decyzje budżetowe w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR,
 • Dokonuje analizy stanu wydatkowania środków z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w celu bieżącego monitorowania stanu środków finansowych w podziale na poszczególne programy, priorytety, projekty, zadania i paragrafy klasyfikacji budżetowej w ramach części 15 Sądy powszechne i części 37 Sprawiedliwość,
 • Realizuje, w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym, wszystkie wymagane od dysponenta części 15 Sądy powszechne i części 37 Sprawiedliwość - ustawą o finansach publicznych i przepisach wykonawczych do niej – zadania w zakresie budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa (w zakresie współfinansowania projektów z udziałem środków Unii Europejskiej), w tym realizuje w Systemie TREZOR wszystkie zadania w tym zakresie,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office (w szczególności dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego).
 • Doskonalenie zawodowe, Identyfikacja z misją urzędu, Myślenie analityczne, Otwartość na zmiany, Pozytywne podejście do klienta, Radzenie sobie z presją, Umiejętność współpracy, Zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu finansów publicznych
APLIKUJ TERAZ