Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 105357

Warunki pracy


 • praca biurowa,

 • praca w siedzibie wydziału i terenie,

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)

 • zagrożenie korupcją,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,

 • brak oznaczeń dla osób niewidomych, pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

 • bariery architektoniczne: w budynku głównym jest zainstalowana winda do III piętra; jest podjazd do wejścia głównego dla wózków;ograniczeniem są wewnętrzne drzwi wejściowe, które nie otwierają się automatycznie; weryfikacja poprzez kartę magnetyczną, drzwi masywne, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy z obsługi administracyjno – gospodarczej urzędu, w tym zarządzanie nieruchomościami, dokonywanie zakupów, zarządzanie flotą samochodów służbowych.
 • Kompleksowo przygotowuje i prowadzi postępowania w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych, uczestniczy w pracach komisji przetargowych.
 • Weryfikuje dokumentację oraz bada i ocenia złożone oferty, w celu wyłonienia wykonawcy usługi i dostaw.
 • Analizuje pod względem merytorycznym i opisuje faktury zgodnie z zawartymi umowami na usługi i dostawy, w celu terminowego przekazania do płatności.
 • Prowadzenie spraw z zakresu publikacji w celu zapewnienia terminowej realizacji.
 • Przygotowuje i zbiera niezbędne dane do zestawień i podsumowań, w celu wymiany i przekazania informacji do innych komórek, podmiotów lub urzędów.
 • Ściśle współpracuje z pozostałymi wydziałami, osobami fizycznymi, firmami, fundacjami w zakresie przygotowywania umów. Tworzy raporty i bazy danych, w celu wymiany i aktualizacji informacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu: administracja, zarządzanie, ekonomia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • 1. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów / ustaw:
 • o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z aktami wykonawczymi,
 • prawo zamówień publicznych
 • zarządzenie w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.
 • 2. Umiejętności:
 • bardzo dobra obsługa komputera, urządzeń biurowych i oprogramowania typu MS Office.
 • skuteczna komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ