Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 105488

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 • Wyjazdy służbowe.

 • Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.

 • Budynek częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Bierze udział w pracach związanych z projektowaniem, utrzymywaniem i rozwojem narzędzi analitycznych.
 • Realizuje zadania związane z generowaniem statystyk, projektowaniem zapytań oraz importem/eskportem danych.
 • Planuje prawidłowy i terminowy przepływ informacji w ramach raportów cyklicznych.
 • Bierze udział w pracach międzynarodowych grup eksperckich zajmujących się analizą i statystykamia migracyjnymi (opiniowanie projektów dokumentów i aktów prawnych, wymiana danych, udział i organizacja spotkań międzynarodowych).
 • Współpracuje z przedstawicielami szeroko pojętej administracji publicznej, organizacji międzynarodowych, ośrodkami naukowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie prac statystyczno-analitycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office (Excel na poziomie zaawansowanym).
 • Ogólna znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
 • Umiejętności analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu obsługi narzędzi analitycznych.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne”.
 • Znajomość problematyki legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce (ustawa o cudzoziemcach, ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, ustawa o wjeździe, pobycie i wyjeździe obywateli państw UE oraz członków ich rodzin).
 • Wiedza w zakresie oprogramowania analitycznego i metod analizy danych.
APLIKUJ TERAZ