Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 103138

Warunki pracy

- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
- zagrożenie korupcją


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w
Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Narzędzia i materiały pracy:
komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.


Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne w I i II instancji mające na celu ochronę praw pasażerów w transporcie lotniczym w tym pasażerów niepełnosprawnych
 • przygotowuje projekty decyzji i w I instancji i wydaje decyzje w ramach upoważnienia
 • bierze udział w opiniowaniu projektów aktów normatywnych i innych dokumentów kierowanych do KOPP
 • przyjmuje i analizuje zawiadomienia dotyczące nieprawidłości w działaniach przewoźników dotyczących praw pasażerów
 • prowadzi postępowania administracyjne w ramach nadzoru w sprawach o naruszenie przepisów o ochronie praw pasażerów oraz w sprawach nakładania kar pieniężnych związanych ze stwierdzonymi naruszeniami
 • udziela informacji pasażerom na temat przepisów prawa dotyczących ochrony praw pasażerów celem podniesienia wiedzy pasażerów co do możliwości dochodzenia
 • bierze udział w działaniach, we współpracy ze stanowiskiem ds. mediów oraz osobą pełniącą funkcję Rzecznika Prasowego, ukierunkowanych na upowszechnienie wiedzy o prawach przysługujących pasażerów, promujących korzystanie z transportu lotniczego, ułatwiających dotarcie do kompleksowych informacji pomocnych w planowaniu i realizacji podróży
 • współpracuje z organami administracji publicznej, krajowymi i między narodowymi organizacjami lotnictwa cywilnego w zakresie zadań Wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze prowadzenia postępowań administracyjnych lub praw konsumentów
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym ( B2)
 • Dobra znajomość krajowych i międzynarodowych przepisów z zakresu ochrony praw pasażerów w lotnictwie cywilnym
 • Dobra znajomość KPA
 • Kompetencje behawioralne: skuteczna komunikacja, współpraca, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, myślenie analityczne, orientacja na klienta.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka unijnego na poziomie komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ