Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 102738

Warunki pracy


 • Praca poza siedzibą urzędu

 • Praca na terenie szpitala / oddziału psychiatrycznego

 • Wyjazdy służbowe (krajowe)

 • Obsługa klientów zewnętrznych

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie


 


Wykaz miejsc wykonywania pracy przez Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego: • Instytut Psychiatrii i Neurologii, 02-957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9

 • Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o., 05-462 Zagórze, Wiązowna

 • Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o., 05-400, Otwock, ul. Jana Kochanowskiego 27/29

 • Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o., 05-420, Józefów, ul. 3 Maja 127

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWIA w Otwocku, 05-400, Otwock, ul. Prusa 1/3

 • Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A., 05-510, Konstancin-Jeziorna, ul. Sue Ryder 1


Wykaz miejsc delegowania pracownika: • "Kaśmin" S.C. Dom Seniora, 05-332 Siennica, Drożdżówka 5a

 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku, 27-300, ul. Rafała Czerwiakowskiego 1

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Readaptacyjny dla Osób Uzależnionych w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Łąkowa 122

 • Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu, 26-607 Radom, ul. Krychnowicka 1

 • Stowarzyszenie "Monar", 08-412 Borowie, Głosków 43

 • Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie, 08-400 Garwolin, Aleja Legionów 11

 • Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o. o., 08-400 Garwolin, Aleja Legionów 11

 • Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, 05-152 Czosnów, ul. Działkowa 13

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Terapia Uzależnien "Cisowa", 05-825 Czarny Las, ul. Cisowa 20

 • Stowarzyszenie "Monar", 96-313 Jaktorów, Budy Zosine 109

 • Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny, 05-480 Karczew, ul. Anielin 2

 • Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny, 05-820 Piastów, ul. Władysława Reymonta 27

Zakres zadań

 • Pomaga w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego
 • Wyjaśnia lub udziela pomocy w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów
 • Współpracuje z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym Pacjenta
 • Inicjuje i prowadzi działalność edukacyjno-informacyjną w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny oraz zapewnia pacjentom dostęp do informacji prawnej
 • Prowadzi czynności związane ze zbadaniem sprawy na miejscu w podmiotach leczniczych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Rzecznika Praw Pacjenta
 • Przetwarza dane o charakterze statystycznym, w tym o liczbie i rodzaju przeprowadzonych spraw - w celu dostarczenia aktualnych informacji o charakterze analitycznym i zarządczym (kierunki zmian, ewaluacja)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi
 • Wiedza na temat praw i wolności człowieka, w szczególności osób z zaburzeniami psychicznymi, a także możliwości skutecznej ochrony praw
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Znajomość ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Znajomość ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz aktów wykonawczych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powołania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, w tym przepisów określających kompetencje organów administracji rządowej i samorządowej
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej, terminowość oraz odporność na stres
 • Asertywność
 • Nieposzlakowana opinia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z zakresu praw człowieka, prawa medycznego, bioetyki, socjologii, pedagogiki lub resocjalizacji
APLIKUJ TERAZ