Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 102292

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1.       Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.


2.       Zagrożenie korupcją.


3.       Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.


W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Zakres zadań

 • Inicjuje tworzenie procedur zarządzania kryzysowego oraz je implementuje, weryfikuje i aktualizuje, w tym na wypadek wystąpienia zagrożeń infrastruktury krytycznej.
 • Przygotowuje oraz nadzoruje przygotowanie dokumentacji planistycznej w zakresie zarządzania kryzysowego dla obiektów MSZ oraz placówek zagranicznych RP, w tym dla obiektów infrastruktury krytycznej.
 • Monitoruje i inicjuje przygotowanie struktur uruchamianych w sytuacjach kryzysowych, w tym stanu przygotowania i utrzymywania zasobów niezbędnych do realizacji zadań ujętych w dokumentacji planistycznej, w tym na wypadek zniszczeń lub zakłócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej.
 • Monitoruje sytuację międzynarodową w zakresie występujących zdarzeń, które mogą negatywnie wpływać na bezpieczeństwo placówek zagranicznych RP oraz ich pracowników. Podejmuje działania pozostające w kompetencjach Wydziału.
 • Realizuje zadania związane z uruchamianiem środków przewidzianych w zakresie działań antyterrorystycznych w obiektach krajowych i placówkach zagranicznych RP, w zakresie właściwości Wydziału.
 • Uczestniczy w krajowych i międzynarodowych ćwiczeniach z zakresu zarządzania kryzysowego oraz przygotowuje i organizuje ćwiczenia wewnętrznych struktur MSZ wg właściwości Wydziału.
 • Przygotowuje informacje dla kierownictwa resortu na potrzeby posiedzeń Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w zakresie właściwości Wydziału, a w razie potrzeby uczestniczy, z ramienia Wydziału, w posiedzeniach Zespołu Zarządzania Kryzysowego MSZ.
 • Realizuje zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynikających z członkostwa RP w NATO i UE, w zakresie właściwości Wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie i/lub nauki o obronności.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego Powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych w obszarze bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne”, „EU Secret” i „NATO Secret” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania krajowych i międzynarodowych mechanizmów i systemów zarządzania kryzysowego.
 • Znajomość aktów prawa międzynarodowego regulującego stosunki dyplomatyczno-konsularne.
 • Znajomość aktów prawnych w zakresie bezpieczeństwa państwa, w szczególności w zakresie zarządzania kryzysowego i infrastruktury krytycznej oraz przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym.
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa placówek zagranicznych RP.
 • Zdolność stosowania prawa w praktyce.
 • Umiejętność: współpracy, argumentowania, analitycznego myślenia.
 • Samodzielność i inicjatywa.
 • Zorientowanie na osiąganie celów.
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność wystąpień publicznych.
 • Znajomość prawa międzynarodowego, w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego, w szczególności konwencji międzynarodowych dotyczących terroryzmu oraz konfliktów zbrojnych.
APLIKUJ TERAZ