Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 98641

Warunki pracy

Budynek przy ul. Domaniewskiej 36/38:


Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się.


Łazienka na parterze dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Warunki dotyczące charakteru pracy: • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Odpowiada za proces monitorowania postępów rzeczowych projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanych przez Wydział. Gromadzi i sporządza zestawienia danych dot. wskaźników produktu i rezultatu.
 • Realizuje zadania sprawozdawcze w zakresie postępu rzeczowego projektów. Weryfikuje poprawność i kompletność danych przedkładanych przez Partnerów projektów w ramach cyklicznej sprawozdawczości. Wprowadza dane do systemu SL2014 oraz współpracuje z Partnerami projektów w powyższym zakresie.
 • Uczestniczy w pracach merytorycznych w projekcie pn. Samorząd bez barier w zakresie poprawy dostępności urzędów jednostek samorządu terytorialnego.
 • Uczestniczy w opracowywaniu dokumentów do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień (przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia towarów lub usług, oszacowanie wartości zamówienia). Bierze udział w pracach komisji przetargowych, a także opracowuje dokumenty i prowadzi zamówienia podprogowe w ramach realizacji projektów UE.
 • Wspiera członków zespołu projektowego w zakresie zadań dot. planowania i wykonania budżetu projektu.
 • Prowadzi działania informacyjno-promocyjne dla realizowanych projektów w ramach podstrony internetowej MSWIA, w tym przygotowuje komunikaty, artykuły, publikacje informacyjno-promocyjne mające na celu upowszechnienie rezultatów projektów.
 • Współpracuje w zakresie przygotowania planów rzeczowo-finansowych oraz zmian do wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 2.18 PO WER, z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania.
 • Wykonuje zadania z zakresu archiwizacji dokumentacji projektów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze pracy biurowej
 • Wiedza z zakresu: funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz funduszy strukturalnych UE (EFS) w tym wytycznych obowiązujących w ramach realizacji projektów ze środków PO WER
 • Umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego (MS Excel) – na poziomie średniozaawansowanym
 • Orientacja na klienta, umiejętność myślenia analitycznego oraz umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie funduszy unijnych lub administracji lub zarządzania projektami
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze wdrażania projektów dofinansowanych ze środków UE jako członek zespołu projektowego
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze organizacji szkoleń w trybie stacjonarnym i e-learningowym
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze wykonywania zadań wymagających znajomości zagadnień dot. poprawy dostępności instytucji publicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość przepisów z zakresu: finansów publicznych, rachunkowości, zamówień publicznych, dostępności
 • Znajomość przepisów ustrojowych, regulujących funkcjonowanie administracji publicznej (w szczególności administracji samorządowej)
 • Umiejętność obsługi systemów służących do przygotowania wniosków aplikacyjnych dla programu PO WER (system SOWA), systemu do prowadzenia sprawozdawczości i monitorowania projektów dla programu PO WER (system SL2014)
APLIKUJ TERAZ