Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 97345

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (np. wjazd do budynku, widny, toalety).


Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy wynikające z nawiązania, trwania i ustania stosunku pracy, poprzez przygotowywanie projektów decyzji oraz opinii kadrowych
 • Prowadzi akta osobowe i dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, przy wykorzystaniu obowiązujących w Urzędzie aplikacji kadrowych wspomagających zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Administruje funduszem socjalnym Urzędu
 • Bierze udział w prowadzeniu spraw związanych z przebiegiem i realizacją procesu profilaktycznych badań lekarskich pracowników Urzędu
 • Prowadzi ewidencję czasu pracy pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w celu zapewnienia kontroli dyscypliny pracy w ULC i realizacji obowiązku sprawozdawczego
 • Prowadzi i aktualizuję bazy danych i informację niezbędne do zarządzania zasobami ludzkimi w zakresie kadrowym, w tym upowszechnianie informacji kadrowych w Intranecie Urzędu
 • Bierze udział w opiniowaniu projektów zewnętrznych i wewnętrznych aktów prawnych oraz udzielanie pracownikom wyjaśnień i informacji z zakresu spraw pracowniczych
 • Uczestniczy w procesie sporządzania sprawozdań dla GUS, MF, PFRON i KPRM z zakresu spraw kadrowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z zarządzaniem zasobami ludzkimi
 • Dobra znajomość ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych
 • Dobra znajomość przepisów prawa pracy i systemu ubezpieczeń społecznych
 • Znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych
 • Umiejętność obsługi programów kadrowych
 • Ogólna znajomość zasad sprawozdawczości kadrowej
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta/interesanta, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu prawa pracy
 • Przeszkolenie z zakresu służby cywilnej
 • Znajomość obsługi pakietu MS Office
APLIKUJ TERAZ