Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 90573

Warunki pracy


 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

 • Obsługa standardowych urządzeń biurowych.

 • Węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze budynku.

 • Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy).

 • Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

 • Praca biurowa z wykorzystaniem komputera

Zakres zadań

 • Współpracuje z organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w zakresie o którym mowa w art. 7a ust. 1 pkt 13 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, przede wszystkim w odniesieniu do baz danych ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, BDOT500.
 • Przygotowuje projekty stanowisk Głównego Geodety Kraju dotyczących stosowania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy w zakresie właściwości merytorycznej Departamentu.
 • Aktualizuje Ewidencję Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych
 • Monitoruje postęp informatyzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w szczególności w zakresie GESUT i BDOT500 oraz dostępności danych poprzez usługi.
 • Wspiera powiaty w problematyce koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
 • Monitoruje postęp prac związanych z założeniem bazy danych ewidencji gruntów i budynków

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe geodezyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w dziedzinie geodezji i kartografii, w szczególności w obszarze ewidencji gruntów i budynków lub prowadzenia mapy zasadniczej, w tym doświadczenie w administracji publicznej.
 • Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość narzędzi GIS
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym
APLIKUJ TERAZ