Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 89867

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • wyjazdy służbowe (np. udział w krajowych konferencjach dotyczących gospodarki nieruchomościami),

 • obsługa klientów zewnętrznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych,

 • szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich) oraz w budynku „B” (parter),

 • praca w pokoju wieloosobowym,

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner.

Zakres zadań

 • prowadzi obsługę procesu legislacyjnego w zakresie tematyki gospodarowania nieruchomościami, tj. opracowuje i opiniuje projekty aktów prawnych, prowadzi konsultacje, bierze udział w posiedzeniach konferencji uzgodnieniowych, Komisji Prawniczych, komitetów Rady Ministrów, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego itp.,
 • prowadzi analizy prawne, przygotowuje opinie i oceny,
 • monitoruje stan prawny i orzecznictwo w zakresie spraw należących do właściwości Wydziału,
 • prowadzi obsługę interpelacji i zapytań poselskich (prowadzi konsultacje i przygotowuje odpowiedzi),
 • udziela informacji na wnioski i zapytania dotyczące spraw należących do właściwości Wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne, geodezyjne, związane z gospodarką nieruchomościami lub gospodarką przestrzenną
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w zakresie gospodarki nieruchomościami lub obsługi prawnej lub legislacji
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • znajomość ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych,
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • znajomość przepisów dotyczących problematyki lokalizacji i realizacji inwestycji celu publicznego,
 • znajomość przepisów Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność interpretacji przepisów,
 • znajomość przebiegu procesu legislacyjnego oraz zasad techniki prawodawczej,
 • myślenie analityczne,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ