Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87753

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 • Wyjazdy służbowe.

 • Budynek znajdujący się w centrum Warszawy, nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych (bariery architektoniczne).

Zakres zadań

 • Bierze udział w pracach zespołu przy realizacji projektów dotyczących utrzymania, tworzenia lub modernizacji infrastruktury teleinformatycznej oraz systemów informatycznych.
 • Prowadzi przedsięwzięcia informatyczne pozostające we właściwości Biura Informatyki.
 • Bierze udział w pracach związanych z pozyskiwaniem środków pochodzących ze źródeł pomocy zagranicznej, w tym w szczególności wspiera zespół w przygotowywaniu opisu projektu i jego aktualizacji.
 • Bierze udział w pracach komisji przetargowych dotyczących zamówień Biura Informatyki.
 • Opiniuje projekty umów, aktów prawnych, regulacji oraz innych dokumentów, współpracuje w tym zakresie z komórkami wewnętrznymi Urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • Dobra znajomość przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.
 • Podstawowa znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, Word).
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „tajne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego według przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 poz. 742).
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu Prince2_Fundation.
 • Przeszkolenie z zakresu Prince2 Practitioner.
 • Przeszkolenie z zakresu M_o_R Foundation.
 • Przeszkolenie z zakresu M_o_R Practitioner.
 • Przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych.
APLIKUJ TERAZ