Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87773

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Sprawuje nadzór pod względem technicznym nad utrzymywaniem systemów oraz zmianami w systemach, wspierających merytorycznie zadania statutowe w Głównym Inspektoracie, wskazanych przez kierownictwo Biura i administrowanych przez Biuro;
 • Współpracuje pod względem technicznym z podmiotami zewnętrznymi oraz innymi komórkami Głównego Inspektoratu w zakresie analizy, wytwarzania, rozwoju i wdrażania rozwiązań dotyczących systemów merytorycznie wspierających zadania statutowe Głównego Inspektoratu, zgodnie z właściwością Biura;
 • Bierze udział w procesach dotyczących postępowań o zamówienie publiczne w zakresie działalności Biura, w tym wsparcie innych Biur GITD w zakresie prowadzonych przez nie postępowań o zamówienia publiczne, których elementem przedmiotu zamówienia są usługi informatyczne lub dostawa sprzętu informatycznego;
 • Współpracuje pod względem technicznym z organami i jednostkami administracji publicznej w zakresie rozwiązań informatycznych umożliwiających dostęp do zasobów rejestrów państwowych;
 • Zgłasza propozycje usprawnień dotyczących rozwoju teleinformatycznego Głównego Inspektoratu do kierownictwa Biura;
 • Współpracuje pod względem technicznym z wykonawcami oraz pozostałymi wydziałami Biura przy działaniach związanych z rozwojem automatyzacji wykonywania procesów wymiany danych pomiędzy systemami merytorycznie wspierającymi zadania statutowe Głównego Inspektoratu, administrowanych przez Biuro;
 • Sprawuje nadzór techniczny nad zawartością dokumentacji, która w części może być w języku angielskim, dotyczącej systemów administrowanych przez Biuro;
 • Bierze udział przy zbieraniu wymagań na rozwój istniejących i tworzenie nowych systemów wspierających merytorycznie zadania statutowe Głównego Inspektoratu, administrowanych przez Biuro.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lub wyższe profilowane: administracja, zarządzanie, techniczne, informatyczne;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w przypadku wykształcenia wyższego profilowanego – powyżej 1,5 roku, w przypadku wykształcenia wyższego – powyżej 3 lat, w obu przypadkach przy realizacji zadań związanych z zarządzaniem projektami informatycznymi;
 • Przeszkolenie z metodyki zarządzania projektami potwierdzona certyfikatem na poziomie podstawowym;
 • Język angielski – komunikatywny, umożliwiający czytanie dokumentacji technicznej;
 • Znajomość notacji (BPMN lub UML);
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
 • Znajomość Krajowych Ram Interoperacyjności;
 • Znajomość zasad zarządzania projektami informatycznymi zgodnie z metodyką Prince 2;
 • Kompetencje: orientacja na klienta, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, samodzielność, organizacja pracy własnej, kreatywność, komunikatywność, myślenie analityczne, rozwiązywanie problemów; umiejętności interpersonalne w zakresie argumentowania i przekonywania.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z metodyki zarządzania projektami potwierdzona certyfikatem na poziomie zaawansowanym (Certyfikat PRINCE2 Practitioner lub równoważny);
 • Prawo jazdy kategorii B;
 • Znajomość języka angielskiego – poziom bardzo dobry B2;
 • Wiedza na temat bezpieczeństwa IT;
 • Znajomość zagadnień sieciowych;
 • Znajomość języka T-SQL;
 • Znajomość architektury systemów informatycznych;
 • Współpraca w zespole.
APLIKUJ TERAZ