Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87836

Warunki pracy


 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Dekretuje i ewidencjonuje dowody księgowe w informatycznym systemie finansowo – księgowym oraz przygotowuje przelewy elektroniczne przy pomocy aplikacji NBE NBP
 • Opisuje na bieżąco dowody księgowe stanowiące zobowiązania Biura Rzecznika Praw Pacjenta oraz zatwierdza dowody księgowe pod względem formalno – rachunkowym, a także przedkłada do zatwierdzenia dowody księgowe Głównemu Księgowemu i Dyrektorowi Generalnemu
 • Obsługuje finansowo – księgowe dochody budżetowe oraz terminowo przekazuje dochody budżetowe na centralny rachunek dochodów budżetu państwa
 • Prowadzi dokumentację oraz na bieżąco nalicza wynagrodzenia pracowników Biura, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz członków komisji lekarskich przy Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • Prowadzi sprawy związane z zawieraniem przez Biuro Rzecznika Praw Pacjenta umów cywilno-prawnych
 • Prowadzi sprawy związane z delegacjami służbowymi (wystawia polecenia podróży służbowych, rozlicza podróże służbowe oraz zaliczki udzielane pracownikom)
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie dochodzenia należności oraz sporządza kwartalne zestawienia sald należności wraz z analizą zaległości, a także dokonuje odpisów aktualizujących należności oraz sporządza noty odsetkowe
 • Wykonuje prace kancelaryjne związane z obsługą korespondencji wychodzącej i przychodzącej do Departamentu Finansowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ekonomii, finansów lub zarządzania
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w komórkach finansowo – księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w zakresie naliczania wynagrodzeń

 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
 • Znajomość ustawy Kodeks pracy
 • Znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Znajomość ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących wyższe stanowiska państwowe
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz przepisów wykonawczych
 • Znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych
 • Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie programów: NBE NBP, Trezor, pakietu MS Office
 • Sumienność, dyspozycyjność, dokładność
 • Umiejętność logicznego i analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zagadnień z zakresu ewidencjonowania współfinansowanych z budżetu środków europejskich
 • Znajomość systemu kadrowo-płacowego Enova
APLIKUJ TERAZ