Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87423

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1.       Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.


2.       Zagrożenie korupcją.


3.       Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.


W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Zakres zadań

 • Przygotowuje i nadzoruje procedury związane ze sprzedażą nieruchomościami Skarbu Państwa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz przygotowuje propozycje koncepcji utrzymania i rozwoju infrastruktury krajowej ministerstwa w odniesieniu do nieruchomości.
 • Monitoruje dane związane z rynkiem nieruchomości poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 • We współpracy z innymi komórkami MSZ przygotowuje plany oraz prognozy zbycia nieruchomości Skarbu Państwa wycofanych z użytkowania przez placówki zagraniczne.
 • Dokonuje oceny potrzeb i zamawia usługi podmiotów właściwych dla wspomagania procesu podejmowania decyzji w przedmiotowym zakresie spraw.
 • Koordynuje, planuje i kontroluje zawieranie umów cywilno-prawnych w zakresie właściwości stanowiska.
 • Kompletuje i prowadzi dokumentację prowadzonych spraw zgodnie z przepisami wewnętrznymi MSZ.
 • W okresie wzmożonej aktywności czynnie wspiera pracowników wydziału zatrudnionych na innych stanowiskach w wykonywaniu ich bieżących zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Znajomość języka niemiecki lub jeden z oficjalnych języków ONZ na poziomie B2.
 • Znajomość aktów prawnych: ustawy kodeks cywilny, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami (i aktów wykonawczych), ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (i aktów wykonawczych), ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawy o służbie zagranicznej (i aktów wykonawczych), ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Wiedza specjalistyczna w zakresie zarządzania nieruchomościami dyplomatycznymi.
 • Znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych i Prawa zamówień publicznych.
 • Umiejętność: współpracy, argumentowania, analitycznego myślenia.
 • Samodzielność i inicjatywa.
 • Zorientowanie na osiąganie celów.
 • Odporność na stres.
 • Dyspozycyjność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka innego niż wskazanego w wymaganiach niezbędnych na poziomie B2.
 • Znajomość aktów prawnych: ustawy prawo budowlane, ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej.
 • Znajomość zasad protokołu dyplomatycznego.
APLIKUJ TERAZ