Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87215

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim,


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca na stanowiksku związana jest z pracą w terenie oraz permanentną obsługą klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzaniem kontroli w innych urzędach. 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy ul. Królewskiej 27. Budynek czterokondygnacyjny, częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście główne do budynku jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących, węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, usytuowane na każdej kondygnacji budynku. W budynku brak windy.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.


W budynku przy ul. Królewskiej 27 obecnie prowadzone są prace budowlane, które spowodowały wyłączenie z użytkowania holu A. Wejście do budynku dla osób poruszających się na wózkach jest utrudnione.


Dostęp do Recepcji możliwy jest tylko przez wejście B przy pomocy mobilnych urządzeń tj. przenośnych szyn. Potrzebę skorzystania z tej możliwości prosimy zgłaszać do recepcji, tel. 22 245 54 05. 

Zakres zadań

 • Rozpatruje i koordynuje zapytania obywateli w zakresie Profilu Zaufanego
 • Rozpatruje pod kątem formalnym wnioski o przyłączenie systemów teleinformatycznych z Węzłem Krajowym
 • Wspiera zespół kontrolny w ramach kontroli, w związku z nadzorem Ministra właściwego do spraw informatyzacji nad krajowym schematem identyfikacji
 • Bierze udział w pracach zespołu projektowego
 • Wspiera Zespół w zakresie administracyjno-organizacyjnym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • wiedza z zakresu ustaw: o ochronie danych osobowych, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • umiejętność zaawansowanego wyszukiwania informacji, w tym za pomocą Internetu
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • komunikacja
 • współpraca
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomosć języka angielskiego na poziomie B2
APLIKUJ TERAZ