Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 86760

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-        praca pod presją czasu;


-        możliwość wyjazdów służbowych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-        budynek urzędu nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;


-        w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Rozpatruje odwołania od decyzji oraz zażaleń na postanowienia WIOŚ, przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego;
 • Współpracuje z innymi organami i instytucjami w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych;
 • Analizuje orzecznictwa wydawane przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska i GIOŚ, a także orzecznictwa sądów administracyjnych oraz nadzór nad jednolitością wydawanych orzeczeń, informuje WIOŚ o ukształtowanej linii orzeczniczej dotyczącej gospodarki odpadami,
 • Rozpatruje merytorycznie wnioski o podjęcie interwencji oraz skarg na działanie WIOŚ, interpelacji poselskich kierowanych do GIOŚ, w zakresie dotyczącym gospodarki odpadami;
 • Opiniuje akty prawne oraz inne dokumenty. Sporządza i przedstawia kierownictwu i innym organom propozycje zmian przepisów prawa z zakresu gospodarki odpadami;
 • Prowadzi kontrole użytkowników środowiska.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska, inżynierii środowiska
 • Znajomość polskich przepisów ochrony środowiska, w szczególności w zakresie gospodarki odpadami
 • Znajomość ustawowych zadań i kompetencji organów Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ