Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 86634

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca na parterze, wysiłek fizyczny, praca związana z obsługą klienta, występowanie uciążliwych/szkodliwych warunków pracy (kurz), praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, zainstalowana winda, odpowiednio dostosowane toalety dla osób z niepełnosprawnościami, brak oznaczeń dla osób niewidomych, budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.

Zakres zadań

 • przyjmuje i ewidencjonuje dokumentację
 • realizuje kwerendy, udostępnia i wycofuje dokumentację
 • porządkuje materiały archiwalne
 • brakuje dokumentację niearchiwalną oraz przekazuje wybrakowaną dokumentację na makulaturę lub zniszczenie
 • realizuje kwerendy, udostępnia i wycofuje dokumentację po państwowych jednostkach organizacyjnych oraz zakładach opieki zdrowotnej, których działalność ustała i które nie mają sukcesora, dla których organiem założycielskim lub sprawującym nadzór był Wojewoda Mazowiecki
 • przyjmuje i ewidencjonuje dokumentację po państwowych jednostkach organizacyjnych oraz zakładach opieki zdrowotnej, których działalność ustała i które nie mają sukcesora, dla których organiem założycielskim lub sprawującym nadzór był Wojewoda Mazowiecki
 • przeprowadza skontrum dokumentacji
 • przechowuje i zabezpiecza zgromadzoną dokumentację

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, o dostępie do informacji publicznej, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość rozporządzeń: w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office), obsługi klienta, analitycznego myślenia, skutecznej komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia
APLIKUJ TERAZ