Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 86517

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz związane z koniecznością sprawnej organizacji i przygotowania stanowiska Ministra (instrukcji, prezentacji, tez) w uzgodnieniu z innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie,

 • praca pod presją czasu - spiętrzenie zadań i konieczność dotrzymywania nieprzekraczalnych terminów oraz niejednokrotne wykonywanie złożonych zadań w ograniczonym czasie z koniecznością współpracy z innymi podmiotami poza departamentem.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.),

 • winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,

 • wejście do obiektu od strony ul. Wspólnej - częściowo przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (pochylnie),

 • ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • praca w pokoju wieloosobowym,

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner.

Zakres zadań

 • prowadzi obsługę procesu legislacyjnego (opracowuje, aktualizuje oraz opiniuje projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów regulujących funkcjonowanie komitetów/zespołów grup roboczych oraz innych dokumentów rządowych powszechnie obowiązujących, uzgadnia i konsultuje projekty aktów prawnych i/lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych z właściwymi komórkami Ministerstwa, organami i instytucjami)
 • prowadzi obsługę procesu przygotowywania dokumentów w ramach systemu pomocy publicznej - wytycznych, instrukcji, podręczników (przygotowuje/opiniuje/uzgadnia i konsultuje projekty dokumentów w ramach systemu pomocy publicznej, reprezentuje Ministra w pracach nad projektami dokumentów)
 • organizuje i zarządza systemem wsparcia dla projektów w zakresie dotyczącym Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w zakresie projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz dla projektów powstających z inicjatywy Rady i Międzyresortowego Zespołu ds. Innowacyjności, z uwzględnieniem finansowania ze środków POIR (przygotowuje dokumentację projektową, identyfikuje potrzeby beneficjentów na wsparcie zewnętrzne, analizuje możliwości wsparcia w ramach dostępnych instrumentów pomocowych, zapewnia wsparcie ekspertów zewnętrznych, współpracuje z beneficjentami projektów)
 • uczestniczy w przygotowywaniu dokumentów strategicznych - koncepcji, strategii, polityk, planów)
 • uczestniczy w zarządzaniu projektami w zakresie działania 2.4 POIR 2014-2020 (w tym w opracowywaniu budżetu projektów, analizowaniu uwarunkowań, otoczenia biznesowego dla nowych projektów, opracowywaniu harmonogramu prac projektowych, określaniu ogólnej koncepcji projektów)
 • przygotowuje i aktualizuje dokumenty dotyczące realizacji programu/-ów (w tym: szczegółowy opis osi priorytetowych programu operacyjnego, wzory umów, wytyczne, zalecenia, rekomendacje)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze funduszy unijnych oraz pomocy publicznej
 • Wiedza z zakresu wdrażania funduszy UE
 • Znajomość przebiegu procesu legislacyjnego
 • Znajomość przepisów dotyczących pomocy publicznej - unijnych i krajowych
 • Znajomość raportów nt. poziomu innowacyjności polskiej gospodarki oraz gospodarek innych krajów UE i na świecie
 • Znajomość analiz i opracowań dotyczących prowadzenia polityki innowacyjności w szczególności w obszarze rynku venture oraz wsparcia startupów
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, kreatywność, wystąpienia publiczne
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ