Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 86531

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


- rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)


 

Zakres zadań

 • Koordynuje przygotowanie merytoryczne spotkania z udziałem kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury (MI) o charakterze międzynarodowym, w tym: sporządza materiały informacyjne i tezowe dla członków kierownictwa MI w zakresie realizacji polityki transportowej na podstawie analizy dostępnych dokumentów, jak również we współpracy z departamentami merytorycznymi MI oraz instytucjami zewnętrznymi; monitoruje aktualny stan polskich stosunków międzynarodowych, w szczególności relacji z partnerami wchodzącymi w zakres kompetencji obszarowej wydziału.
 • Odpowiada za organizację wizyt zagranicznych członków kierownictwa MI oraz za podejmowanie delegacji zagranicznych w MI, w których udział biorą członkowie kierownictwa MI, w tym: opracowuje stosowny materiał tezowo – informacyjny dla przedstawicieli Kierownictwa MI na spotkania z partnerami zagranicznymi; współpracuje z placówkami dyplomatycznymi RP za granicą oraz innymi instytucjami publicznymi (np. polskimi lub zagranicznymi resortami), placówkami dyplomatycznymi państw obcych lub przedstawicielstwami instytucji europejskich w Polsce, jak również podmiotami prywatnymi (np. firmami świadczącymi usługi logistyczne, tłumaczeniowe i in.) wspierającymi organizację wizyty; monitoruje proces realizacji zobowiązań podjętych podczas spotkań z partnerami zagranicznymi; dba o zachowanie zasad protokołu dyplomatycznego podczas organizacji wizyty; sporządza sprawozdania z przeprowadzonych rozmów
 • Opracowuje materiały tezowo - informacyjne z zakresu międzynarodowej współpracy dwustronnej z wybranymi państwami w zakresie transportu. Proponuje stanowiska, jakie powinny być prezentowane przez stronę polską dla potrzeb Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu i Senatu oraz innych organów administracji rządowej w tym Kancelarii Premiera, MSZ, MSWiA oraz MRiT na spotkania z odpowiednimi przedstawicielami tych państw
 • Prowadzi sprawy dotyczące wielogałęziowej dwustronnej współpracy w dziedzinie transportu (komisje, grupy robocze), uczestniczy w pracach tych gremiów; przygotowuje tematykę obrad komisji lub grup roboczych oraz stanowiska jakie powinny być prezentowane przez stronę polską w czasie rozmów, opracowuje protokoły i sprawozdania z rozmów, a także monitoruje wykonania ustaleń podjętych w czasie tych rozmów i spotkań
 • Samodzielnie analizuje dokumenty w obszarze transportu; monitoruje zmiany zachodzące w ww. obszarach

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość problematyki z zakresu stosunków międzynarodowych oraz integracji europejskiej
 • Ogólna wiedza z zakresu działania Ministerstwa Infrastruktury
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Znajomość zasad protokołu dyplomatycznego
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ