Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 86005

Warunki pracy

Wejście do budynku przy ul. Pruszkowskiej 17 posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, natomiast miejsce pracy znajduje się na siódmym piętrze. Praca wymaga przemieszczania się po budynku w celu realizacji zadań.
1. Praca biurowa,
2. Wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej,
3. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
4. Użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka,
5. Oświetlenie naturalne i sztuczne.

Zakres zadań

 • dekretuje dowody księgowe, ewidencjonuje je w informatycznym systemie finansowo-księgowym w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz pozabudżetowych, w celu realizacji ustawowego obowiązku
 • uzgadnia obroty i salda kont pomocniczych z saldami i zapisami księgi głównej na koniec każdego miesiąca w celu realizacji ustawowego obowiązku
 • bierze udział w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej, sporządza sprawozdania w zakresie operacji finansowych, sprawozdania finansowe i przekazuje je dysponentowi środków budżetowych wyższego stopnia, sporządza sprawozdania statystyczne do GUS, w celu realizacji ustawowego obowiązku
 • terminowo odprowadza pobrane dochody budżetowe, podatki, składki ZUS oraz sporządza w tym zakresie dyspozycje przelewów w celu realizacji ustawowego obowiązku
 • uzgadnia miesięczne i kwartalne wydatki w zakresie wypłaty świadczeń społecznych z wewnętrznymi komórkami
 • dokonuje rozliczeń wypłaconych świadczeń społecznych podlegających finansowaniu przez ZUS i KRUS i sporządza korespondencję w tym zakresie, w celu dokonania stosownych refundacji wydatków

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego pracy w komórkach finansów lub księgowości, w tym 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z obsługą finansowo-księgową w jednostkach budżetowych
 • dobra znajomość przepisów prawa finansowego, w szczególności ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi
 • znajomość zasad sporządzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej
 • znajomość zasad prowadzenia rachunkowości
 • umiejętność syntetycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kurs księgowości
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • umiejętność rozwiązywania problemów
APLIKUJ TERAZ