Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 85837

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze.


Wyjazdy służbowe.


Obsługa klientów zewnętrznych.


Reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przygotowuje dokumentację aplikacyjną dla projektów finansowanych z funduszy zagranicznych, wprowadza do niej zmiany oraz wypełnia obowiązki sprawozdawcze w ramach realizowanych projektów.
 • Sprawuje nadzór nad realizacją działań przewidzianych w projektach finansowanych z funduszy zagranicznych pod względem formalnym.
 • Przeprowadza procedurę wyboru wykonawców dla zamówień, których wartość nie wymaga stosowania trybów przetargowych określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w ramach projektów finansowanych z funduszy zagranicznych oraz bierze udział w pracach związanych z przygotowaniem dokumentacji przetargowej, dotyczącej działań wchodzących w zakres projektów finansowanych z funduszy zagranicznych, w tym w szczególności pod kątem zgodności z wytycznymi danego funduszu i zakresem tych projektów.
 • Współpracuje z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie, rozliczanie, audyt i kontrolę projektów finansowanych z funduszy zagranicznych.
 • Sporządza analizy i zestawienia na potrzeby przełożonych, kierownictwa Urzędu oraz instytucji zewnętrznych.
 • Opracowuje stanowiska do programów wieloletnich i rocznych instrumentów finansowych, w zakresie właściwości Szefa Urzędu.
 • Gromadzi i przechowuje dokumentację związaną z realizacją projektu wymaganą zgodnie z wytycznymi danego funduszu, a także przygotowuje i przekazuje dokumenty do archiwum zakładowego w zakresie prowadzonych spraw.
 • Wykonuje inne prace i czynności zlecone przez przełożonych, związane z funkcjonowaniem biura.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • Znajomość wytycznych dla projektów realizowanych w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji;
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym B2.
 • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej.
 • Samodzielność.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego według przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 poz. 742).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ