Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 85496

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, oświetlenie naturalne i sztuczne.


Realizacja zadań związana z krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi.


Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, posiada wejście z poziomu „0”. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości, windy oraz (na wybranych poziomach budynku) łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.


W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • wykonuje oceny sprawdzające i obliczenia związane z bezpieczeństwem jądrowym obiektów jądrowych
 • opiniuje dokumentację dotyczącą bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych, w szczególności pod względem spełnienia krajowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa jądrowego
 • współpracuje w tworzeniu zaleceń organizacyjno-technicznych Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki lub innych dokumentów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa obiektów jądrowych
 • współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami prowadzącymi ocenę bezpieczeństwa obiektów jądrowych, w szczególności w zakresie analiz bezpieczeństwa
 • analizuje rozwiązania organizacyjno-techniczne stosowane w działalności polegającej na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektów jądrowych, a także w zakresie projektu obiektu jądrowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu fizyki, energetyki lub innych specjalnościach przydatnych w dozorze jądrowym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku zgodnie z kierunkiem wykształcenia
 • szczególne uprawnienia: poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem jądrowym
 • umiejętność analitycznego myślenia i skutecznej komunikacji
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów ustawy Prawo atomowe wraz z aktami wykonawczymi w zakresie bezpieczeństwa jądrowego
 • znajomość narzędzi analitycznych wykorzystywanych przy analizach bezpieczeństwa obiektów jądrowych
APLIKUJ TERAZ