Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 85394

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, oświetlenie naturalne i sztuczne.


Realizacja zadań związana z:


- pracą w terenie


- krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi.


Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, posiada wejście z poziomu „0”. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości, windy oraz (na wybranych poziomach budynku) łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.


W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • przygotowuje opinie dotyczące dokumentacji specjalistycznej związanej z zagadnieniami lokalizacyjnymi krajowych i zagranicznych obiektów jądrowych oraz składowisk odpadów promieniotwórczych
 • wykonuje niezależne analizy i interpretacje danych dotyczących dokumentacji specjalistycznej związanej z zagadnieniami lokalizacyjnymi krajowych i zagranicznych obiektów jądrowych oraz składowisk odpadów promieniotwórczych
 • przygotowuje projekty zaleceń technicznych i organizacyjnych Prezesa PAA z zakresu lokalizacji obiektów jądrowych oraz lokalizacji, budowy, eksploatacji oraz zamknięcia składowisk odpadów promieniotwórczych
 • opracowuje wymagania bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej związane z postępowaniem z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu geofizyki, sejsmologii, geologii inżynierskiej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku zgodnie z kierunkiem wykształcenia
 • szczególne uprawnienia: poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • umiejętność interpretacji danych sejsmicznych
 • umiejętność analitycznego myślenia i skutecznej komunikacji
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość narzędzi informatycznych wykorzystywanych przy analizie danych geofizycznych
 • znajomość międzynarodowych standardów związanych z zagadnieniami lokalizacyjnymi obiektów jądrowych i składowisk odpadów promieniotwórczych
 • znajomość ustawy Prawo atomowe wraz z aktami wykonawczymi w szczególności dotyczących lokalizacji obiektów jądrowych i składowisk odpadów promieniotwórczych
 • znajomość ustawy Prawo geologiczne i górnicze
 • znajomość zagadnień związanych z energetyką jądrową
APLIKUJ TERAZ