Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84785

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


1.       Praca w terenie.


2.       Zagrożenie korupcją.


3.       Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku
na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.

Zakres zadań

 • Sprawuje nadzór w imieniu inwestora nad wykonywaniem robót instalacyjnych instalacji niskoprądowych, instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, zasilania gwarantowanego i innych instalacji i urządzeń elektrycznych realizowanych w ramach użytkowania obiektów oraz zadań inwestycyjnych, a także prowadzi dokumentację związaną z realizacją budowy w zakresie robót instalacyjnych.
 • Koordynuje sprawy dotyczące instalacji elektroenergetycznych, elektrycznych i niskoprądowych w zakresie wykonawstwa zgodnie z przyjętym harmonogramem.
 • Odbiera roboty zanikające i ulegające zakryciu, bierze udział w sprawdzeniu i próbach częściowych i końcowych, w pracach komisji odbiorowej, w pracach związanych z kontrolą jakości wykonywanych robót instalacyjnych oraz w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu działań naprawczych.
 • Współpracuje z przedstawicielami użytkowników, służbami ochrony, służbami technicznymi i wykonawcami w celu zapewnienia swobodnego dostępu do miejsca prowadzenia robót w pomieszczeniach biurowych i technicznych oraz ogólnie dostępnych i z kontrolą dostępu.
 • Bierze udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i instalacyjne.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne w zakresie elektrotechniki lub inżynierii elektrycznej lub elektroenergetyki.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 2 lat w obszarze prowadzenia inwestycji lub robót budowalnych lub projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń w branży elektrycznej.
 • Znajomość aktualnych rozwiązań technicznych w zakresie specjalności branżowej.
 • Znajomość aktów prawnych i rozporządzeń dotyczących budownictwa: Prawo budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
 • Znajomość aktów prawnych: ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Umiejętność obsługi programu typu AutoCAD.
 • Umiejętność: współpracy, argumentowania, analitycznego myślenia.
 • Samodzielność i inicjatywa.
 • Zorientowanie na osiąganie celów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia SEP do eksploatacji i dozoru bez ograniczeń.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
 • Znajomość struktury i zasad funkcjonowania MSZ oraz podziału kompetencji między komórkami organizacyjnymi.
APLIKUJ TERAZ