Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84766

Warunki pracy

Budynek przy ul. Stefana Batorego 5:


Wejście do budynku od strony ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie (Biuro Przepustek) wyposażone w windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych.


Wejście do budynku przy ul. Stefana Batorego 5 wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się. Na parterze i piętrach: I, II, III i IV  (z pięciu pięter budynku) znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 


Warunki dotyczące charakteru pracy:
 • praca biurowa, przy komputerze pow. 4 godzin dziennie.
 • obsługa klienta zewnętrznego.Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z wydawaniem decyzji w sprawach przyznania statusu weterana i weterana poszkodowanego w działaniach poza granicami państwa, a także ustalenia prawa do procentowego dodatku dla weterana poszkodowanego.
 • Prowadzi sprawy związane z obsługą kadrową funkcjonariuszy oddelegowanych do Ministerstwa SWiA.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach funkcjonariuszy i byłych funkcjonariuszy służb mundurowych.
 • Prowadzi sprawy związane z opiniowaniem przez Wydział aktów prawnych.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na wnioski w trybie dostępu do informacji publicznej, interpelacje, zapytania poselskie, interwencje poselskie i senatorskie oraz interwencje Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawach pozostających we właściwości Wydziału.
 • Bierze udział w prowadzeniu stosownych ewidencji kadrowych.
 • Obsługuje korespondencję niejawną wpływającą do Biura.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej roku doświadczenia zawodowego w obszarze prowadzenia postępowań administracyjnych.
 • Powyżej roku doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi kadrowej funkcjonariuszy służb resortu spraw wewnętrznych i administracji.
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Służbie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej i aktów wykonawczych do powyższych ustaw pragmatycznych, a także ustawy o weteranach działań poza granicami państwa i aktów wykonawczych do niej.
 • Znajomość specyfiki służby w formacjach resortu spraw wewnętrznych i administracji.
 • Znajomość regulacji dotyczących obsługi kadrowej funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych i administracji.
 • Kreatywność, orientacja na klienta, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego.
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie postępowań administracyjnych lub obsługi Ft-Kadry lub obsługi e-Dok.
APLIKUJ TERAZ