Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84312

Warunki pracy

Budynek Urzędu Transportu Kolejowego oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Inne informacje: budynek jest klimatyzowany.


Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.

Zakres zadań

 • Gromadzi i analizuje informacje i dane z pracy Oddziałów Terenowych w zakresie prowadzonych czynności nadzorczych, przestrzegania obowiązujących procedur oraz w zakresie realizacji innych zadań zlecanych oddziałom przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego za pośrednictwem Departamentu Planowania i Nadzoru.
 • Współpracuje z pozostałymi wydziałami Departamentu w zakresie okresowych analiz i wniosków z tych analiz, dotyczących stanu bezpieczeństwa systemu kolejowego, określania priorytetów działań nadzorczych, planów nadzoru Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz prowadzonych postępowań administracyjnych w celu zapewnienia przez podmioty rynku kolejowego wymogów technicznych i organizacyjnych dotyczących bezpieczeństwa ruhu kolejowego, w tym w zakresie spełnienia warunków dotyczących spójności technicznej systemu kolejowego w związku z realizacją projektów współfinanowanych z funduszy UE oraz realizacją procesów odpowiedzialnych za identyfikację wad i nieprawidłowości w okresie eksploatacji infrastruktury i pojazdów kolejowych, w tym projektów współfinansowanych z funduszy UE.
 • Gromadzi wytyczne i stanowiska wydawane przez inne departamenty Urzędu Transportu Kolejowego oraz zapewnia ich bieżące rozdysponowanie dla Oddziałów Terenowych.
 • Analizuje sprawy prowadzone przez Oddziały Terenowe, w tym protokoły kontroli i wystąpienia pokontrolne pod kątem kompletności, spójności i czytelności z uzgodnionymi wzorami dokumentów i formularzy, stanowiskami i poleceniami Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego , a także poleceniami doraźnymi Dyrektora Departamentu Planowania i Nadzoru.
 • Zapewnia wsparcie Oddziałów Terenowych w trakcie prowadzonych czynności nadzorczych nad podmiotami rynku transportu kolejowego, w tym w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z funduszy UE poprzez wspólny udział z inspektorami w tych czynnościach oraz w czynnościach nadzorczych nad komisjami kolejowymi.
 • Zapewnia obsługę spraw organizacyjnych i biurowych Wydziału ds. Oddziałów Terenowych, w tym również opracowanie edytorskie planów, sprawozdań, raportów i analiz w celu sprawnej realizacji zadań Wydziału ds. Oddziałów Terenowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie administracji publicznej lub w pracy biurowej.
 • Znajomość ustawy o transporcie kolejowym
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows oraz pakietu MS Office
 • Kreatywność
 • Samodzielność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
APLIKUJ TERAZ