Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84277

Warunki pracy

Departament Zdrowia Publicznego mieści się Warszawie przy ul. Długiej 38/40; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich jedynie na parter;


Praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;

Zakres zadań

 • Realizuje zadania związane z wpływem promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie ludzi, we współpracy z jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra Zdrowia, w tym prowadzenie procesu legislacyjnego aktów prawnych w ww. zakresie, pozostających w kompetencji Ministra Zdrowia.
 • Prowadzi, we współpracy z jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra Zdrowia, sprawy związane z wpływem zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi oraz dotyczące zmian klimatu i ich wpływu na zdrowie.
 • Prowadzi, we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, sprawy dotyczące środowiskowych zagrożeń zdrowia oraz zagadnień związanych z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych, bezpieczeństwem zdrowotnym wody i postępowaniem z odpadami medycznymi.
 • Prowadzi, we współpracy z jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra Zdrowia, sprawy związane z narażeniem ludzi na hałas.
 • Przygotowuje i opiniuje pod względem merytorycznym projekty aktów normatywnych i dokumentów rządowych.
 • Organizuje i uczestniczy w spotkaniach krajowych i międzynarodowych, konferencjach uzgodnieniowych, posiedzeniach komisji prawniczych Rządowego Centrum Legislacji, komisjach parlamentarnych prezentując na nich stanowisko Ministra.
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia oraz podmiotami zewnętrznymi (m.in. z konsultantami krajowymi, ekspertami w danej dziedzinie medycyny).
 • Opracowuje informacje i sprawozdania o realizowanych przez Wydział zadaniach dla potrzeb Rady Ministrów, Sejmu, Senatu, Najwyższej Izby Kontroli oraz rozpatruje skargi i wnioski, a także przygotowuje odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz przygotowuje projekty materiałów informacyjnych (informacje o rozwiązaniach prawnych, odpowiedzi na pytania mediów, itp.), w zakresie właściwości Wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zdrowia środowiskowego lub w administracji publicznej
 • znajomość zagadnień dotyczących promieniowania elektromagnetycznego, zanieczyszczeń powietrza oraz zmian klimatu i ich wpływu zdrowie
 • znajomość zagadnień związanych z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych, bezpieczeństwem zdrowotnym wody, postępowaniem z odpadami medycznymi oraz szkodliwymi efektami narażeniem na hałas
 • znajomość procedur administracyjnych
 • znajomość organizacji i funkcjonowania administracji publicznej
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej, myślenia analitycznego
 • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dobra znajomość języka angielskiego w zakresie ochrony zdrowia, w tym odpowiadanie na korespondencję, pisanie notatek, udział w spotkaniach z udziałem gości zagranicznych
APLIKUJ TERAZ