Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84194

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
- bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich
- konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych
- przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


 
Zakres zadań

 • Prowadzi działania promocyjne i informacyjne w serwisach społecznościowych oraz na stronie internetowej Ministerstwa
 • Współpracuje z instytucjami kultury oraz związkami sportowymi w zakresie wzajemnego promowania działań oraz reagowania na sytuacje kryzysowe w mediach społecznościowych
 • Współpracuje z przedstawicielami mediów
 • Monitoruje obecność spraw kultury, ochrony dziedzictwa narodowego i sportu w środkach społecznego przekazu, szczególnie w mediach społecznościowych
 • Współorganizuje konferencje prasowe, briefingi oraz konferencje tematyczne członków kierownictwa Ministerstwa z udziałem przedstawicieli środków masowego przekazu,
 • Współorganizuje wydarzenia związane z aktywnością w mediach społecznościowych
 • Współpracuje przy realizacji kampanii informacyjnych i promocyjnych oraz akcji społecznych dotyczących zakresu działania Ministerstwa
 • Wykonuje pozostałe zadania zlecone przez przełożonego w zakresie zadań Wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze promocji i kontaktów z mediami lub w obszarze redakcyjnym
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy prawo prasowe
 • Znajomość struktury organizacyjnej Ministerstwa
 • Wiedza z zakresu zasad funkcjonowania instytucji podległych i nadzorowanych przez Ministerstwo
 • Wiedza z zakresu bieżących wydarzeń kulturalnych i sportowych w Polsce
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Kompetencje: zorientowanie na klienta, kreatywność, skuteczna komunikacja (pisemna, werbalna), organizacja pracy i osiąganie rezultatów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu publikowania i promowania treści w mediach społecznościowych
APLIKUJ TERAZ