Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 83871

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1.       Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


2.       Zagrożenie korupcją.


3.       Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku
na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.


W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Zakres zadań

 • Przygotowuje projekty stanowiska Rządu w sprawach skierowanych do międzynarodowych organów ochrony praw człowieka (w jednym z języków urzędowych instytucji, do której złożona jest skarga) oraz w innych sprawach bieżących.
 • Przygotowuje propozycje ugodowe Rządu RP w sprawach skierowanych do międzynarodowych organów ochrony praw człowieka.
 • Analizuje orzecznictwo międzynarodowych organów ochrony praw człowieka oraz akta sądowe i administracyjne w prowadzonych sprawach.
 • Współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, wymiaru sprawiedliwości oraz innymi organami państwa.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych pod względem ich zgodności z zasadami ochrony praw człowieka oraz inicjuje i prowadzi proces legislacyjny, w tym uczestniczy w pracach Parlamentu.
 • Przygotowuje i przedstawia do zatwierdzania przełożonemu projekty informacji związanych z problematyką ochrony praw człowieka na potrzeby osób fizycznych (skarżący) oraz innych podmiotów niepublicznych (np. media).
 • Uczestniczy w pracach komitetów eksperckich ds. prawnych i praw człowieka działających na forum RE, UE, ONZ oraz opracowuje dokumenty na potrzeby prac tychże organów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne na kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego Powyżej 1 roku w jednostkach sektora finansów publicznych w obszarze związanym ze stosowaniem prawa.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1 oraz języka francuskiego na poziomie B2.
 • Znajomość przepisów z zakresu administracji państwowej, służby zagranicznej oraz umów międzynarodowych, a zwłaszcza następujących aktów prawnych wraz z aktami wykonawczymi: Konstytucji RP, ustawy o służbie zagranicznej, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o umowach międzynarodowych, przepisów z zakresu administracji publicznej w tym ustaw: o Radzie Ministrów, o finansach publicznych oraz Prawa zamówień publicznych, podstawowych umów z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, w tym Karty Narodów Zjednoczonych, Statutu Rady Europy, Traktatu o UE oraz Traktatu o funkcjonowaniu UE, Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów, podstawowych umów z obszaru międzynarodowej ochrony praw człowieka, w tym Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności wraz z protokołami dodatkowymi oraz Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych wraz z protokołami dodatkowymi, przepisów prawa krajowego, w tym prawa materialnego oraz procesowego z obszaru prawa cywilnego, karnego, administracyjnego i konstytucyjnego.
 • Wiedza z zakresu znajomości struktury i zasad funkcjonowania administracji publicznej, podziału kompetencji pomiędzy ministerstwami i urzędami centralnymi.
 • Umiejętność: współpracy, negocjowania, analitycznego myślenia.
 • Zorientowanie na osiąganie celów.
 • Odporność na stres.
 • Samodzielność i inicjatywa.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie: -z zakresu ochrony praw człowieka lubukończona aplikacja prawnicza lub tytuł naukowy z zakresu szczegółowych dziedzin prawa
APLIKUJ TERAZ