Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 83396

Warunki pracy


 • Zagrożenie korupcją

 • Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym

 • Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Przygotowuje i prowadzi postępowania o udzielenie zamówień, do których mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym sporządza: SWZ, projekty umów, ogłoszeń oraz zaproszeń do złożenia oferty lub negocjacji, przygotowuje odpowiedzi na pytania wykonawców, projekty rozstrzygnięć dla kierownika zamawiającego, zamieszcza odpowiednie dokumenty na stronie internetowej lub elektronicznej platformie zakupowej
 • Organizuje i koordynuje procesy postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 złotych w oparciu o przepisy i regulacje wewnętrzne
 • Przygotowuje roczny plan zamówień publicznych oraz sporządza i wysyła sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych dokonywanych przez Biuro, a także na bieżąco kontroluje jego wykonanie
 • Współpracuje z centralnym zamawiającym dla jednostek administracji rządowej tj. koordynuje udział Biura w postępowaniach realizowanych przez ten organ
 • Koordynuje i prowadzi działania związane z podpisywaniem przez Biuro umów, porozumień i aneksów do umów, w tym prowadzi rejestrów umów, porozumień i aneksów do umów oraz informuje właściwe komórki o upływających terminach ich obowiązywań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku ds. zamówień publicznych w jednostce sektora finansów publicznych
 • Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość Kodeksu cywilnego (materialnego, procedury) oraz Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej, terminowość
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Wysoka kultura osobista
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Znajomość ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, w tym przepisów określających kompetencje organów administracji rządowej i samorządowej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ