Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 83281

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-  praca pod presją czasu;


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,


  niszczarka dokumentów;


- praca przy komputerze powyżej 4 godzin;


- większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej;


- praca na IV piętrze;


- oświetlenie naturalne i sztuczne;


- budynek wyposażony w windy;


- budynek może stwarzać problem w komunikacji dla osób niepełnosprawnych ruchowo
z uwagi na drzwi z samozamykaczem, oddzielające klatkę schodową z szybami windowymi


 

Zakres zadań

 • Uczestniczy w sporządzeniu planu wydatków majątkowych i bieżących GDDKiA. Samodzielnie kompletuje, analizuje, weryfikuje i uzgadnia materiały w zakresie wydatków bieżących z budżetu na ochronę środowiska. Dokonuje korekt planu,
 • gromadzi, analizuje, weryfikuje materiały, na podstawie których opracowuje dane do przygotowania projektu ustawy budżetowej, przenosi te dane na odpowiednie druki planistyczne, które przekazuje do ministerstwa właściwego ds. transportu,
 • Gromadzi, analizuje i weryfikuje materiały do sporządzenia wsadu do planu rocznego Krajowego Funduszu Drogowego i jego zmian w zakresie wpływów Funduszu,
 • Wprowadza zmiany planu w systemie SAP w celu uaktualnienia danych w systemie,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • znajomość procesu planowania budżetowego,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym,
 • znajomość ustawy o transporcie drogowym,
 • podstawowa znajomość procesu inwestycyjnego w zakresie inwestycji drogowych,
 • znajomość ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych,
 • bardzo dobra znajomość programu MS EXCEL.
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ