Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 82953

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Realizacja zadań wiąże się z: krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi, częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz, zagrożeniem korupcją, permanentną obsługą klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)lub przeprowadzaniem kontroli w innych urzędach.


Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak odpowiednio przystosowanych łazienek.


W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne wynikające z przepisów ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, a także w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska w zakresie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;
 • Bierze udział w postępowaniach sądowo-administracyjnych dotyczących spraw wynikających z ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie;
 • Bierze udział w pracach legislacyjnych (związanych z wprowadzaniem zmian do ustawy oraz z opracowywaniem przepisów wykonawczych), a także opiniuje projekty ustaw i rozporządzeń;
 • Interpretuje przepisy ustaw o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie;
 • Opiniuje opracowania i dokumentacje w ramach współpracy z innymi departamentami i instytucjami;
 • Udziela odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie;
 • Prowadzi ewidencje spraw.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska lub obszarze postępowań administracyjnych
 • dobra znajomość prawa materialnego w szczególności w zakresie ustaw o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, Prawo ochrony środowiska, o odpadach
 • dobra znajomość przepisów KPA
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • skuteczna komunikacja
 • dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność współdziałania i pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność obsługi programów komputerowych pakietu MS Office, LEX
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dobra znajomość ustaw: o ochronie przyrody, o ochronie gatunków rolnych i leśnych, prawo wodne.
APLIKUJ TERAZ