Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80622

Warunki pracy

Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem - obsługa powyżej 4 godzin na dobę; większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca w budynku przy ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa,


- miejsce pracy: II piętro,


- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwane. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


 

Zakres zadań

 • prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządza sprawozdania finansowe i budżetowe, w tym państwowego funduszu celowego - Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
 • przygotowuje dokumenty planistyczne jednostki oraz państwowego funduszu celowego – Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
 • dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z właściwym planem finansowym, tj. planem finansowym jednostki budżetowej, planem finansowym Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
 • księguje i dekretuje dokumenty księgowe zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • kontroluje dokumenty finansowe pod względem formalno – rachunkowym,
 • wykonuje dyspozycję środkami pieniężnymi,
 • prowadzi księgi rachunkowe i dokumentację księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzi rachunkowość budżetową i pozabudżetową oraz projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku (księgowość budżetowa)
 • znajomość programu Płatnik, systemu Trezor, systemów bankowości elektronicznej NBP,
 • znajomość przepisów: z zakresu finansów publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Rozporządzenia RM w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
 • znajomość obsługi komputera, w tym bardzo dobra umiejętność korzystania z oprogramowania MS Office – w tym programu Excel i Word, umiejętność obsługi oprogramowania finansowo księgowego, płacowego oraz do analitycznej ewidencji środków trwałych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dobra organizacja pracy,
 • szkolenia w zakresie: prawa bilansowego, majątku trwałego - w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • terminowość i rzetelność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
 • samodzielność,
 • rzetelność i sumienność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność.
APLIKUJ TERAZ