Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 79028

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Na wyposażeniu budynku znajduje się transporter gąsiennicowy typu T09 „ROBY” przeznaczony do transportu po schodach osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim,

 • ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich pomiędzy piętrami – winda,

 • konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,

 • w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,

 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,

 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,

 • praca w pokoju wieloosobowym,

 • praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych: fax, kserokopiarka, skaner, niszczarka,

 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • zagrożenie korupcją,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Współpracuje z polskimi związkami sportowymi i innymi właściwymi podmiotami w zakresie realizacji zadań Wydziału dotyczących szkolenia i współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo
 • Sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją zadań zleconych polskim związkom sportowym i innym podmiotom, poprzez m.in. opiniowanie wniosków o dofinansowanie zadań publicznych, akceptację zmian zakresów rzeczowo-finansowych w kalendarzach sportowych, przyjmowanie sprawozdań z realizacji zadań zleconych, a także współpracuje m.in. z Instytutem Sportu – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Polskim Komitetem Olimpijskim, w zakresie wspierania procesu szkolenia zawodników kadr narodowych
 • Przygotowuje projekty decyzji administracyjnych i innych pism w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych oraz innych pism w zakresie planowania, realizacji i rozliczania zadań, a także inicjuje, współtworzy i opiniuje projekty aktów normatywnych wewnętrznych i zewnętrznych z zakresu swoich kompetencji
 • Współtworzy programy określające warunki, jakie muszą spełnić polskie związki sportowe i inne podmioty ubiegające się o dofinansowanie przygotowań zawodników kadry narodowej do udziału we współzawodnictwie międzynarodowym
 • Przygotowuje informacje, analizy i oceny dotyczące realizacji programów przygotowań olimpijskich, w tym m.in. projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, a także opiniuje dokumenty rządowe przekazywane przez Biuro Ministra
 • Realizuje zadania związane z obsługą wniosków o przeprowadzenie kontroli organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania zlecone oraz współuczestniczy w pracach przygotowawczych i kontrolnych
 • Bierze udział w pracach komisji oceniającej wnioski składane przez podmioty ubiegające się o dotacje na realizację zadania publicznego
 • Organizuje i bierze udział w konferencjach, szkoleniach, spotkaniach, walnych zjazdach polskich związków sportowych oraz imprezach sportowych (delegacje krajowe i zagraniczne) w zakresie właściwości departamentu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej związanej ze sportem lub obsługą środków finansowych pochodzących z dotacji publicznych
 • Znajomość przepisów prawa sportowego, w tym ustawy o sporcie
 • Znajomość struktur organizacyjnych w sporcie
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość rozporządzenia ministra właściwego ds. kultury fizycznej w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
 • Znajomość programów ministra właściwego ds. kultury fizycznej dotyczących dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań publicznych dot. sportu wyczynowego w młodzieżowych kategoriach wiekowych
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Komunikatywność
 • Umiejętności analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z zakresu kultury fizycznej i/lub z zakresu administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego lub innego języka urzędowego UE na poziomie B1
 • Odporność na stres
 • Umiejętność argumentowania
APLIKUJ TERAZ