Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 79192

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


• częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


• rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)


• UMOWA O PRACĘ NA CZAS ZASTĘPSTWA

Zakres zadań

 • Kształtuje i administruje infrastrukturą kolejową: - przygotowuje opinie i stanowiska, - rozpatruje wnioski o uzgodnienia i przygotowanie stanowiska, - gromadzi i przetwarza informacje o stanie infrastruktury kolejowej, - monitoruje/ programuje stan infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie wypełniania założeń polityki transportowej UE, - bierze udział w zmianie kwalifikacji/ kategoryzacji infrastruktury kolejowej, -monitoruje rynek kolejowy w zakresie przewozów poprzez zbieranie danych statystycznych;
 • Bierze udział w strategicznych projektach międzynarodowych na polu kolejnictwa, koordynuje działania podejmowane w ramach tych projektów oraz obsługuje na bieżąco: - koordynuje działania z ramienia Ministerstwa Infrastruktury, realizowane w ramach projektu Raił Baltica (w tym bierze udział w spotkaniach, grupach roboczych i seminariach), obsługuje unijne projekty współpracy bliźniaczej z państwami trzecimi (tzw. „twinning”), - koordynuje działania z ramienia Ministerstwa Infrastruktury w ramach europejskich korytarzy towarowych („Raił Freight Corridors - RFC”): - współpracuje z podmiotami podległymi Ministrowi w zakresie zbierania i przygotowywania stanowisk, - weryfikuje/analizuje dokumenty krajowe i europejskie w zakresie projektów strategicznych, - bierze udział w programowaniu i wdrażaniu niezbędnych zmian w procesie inwestycyjnym i utrzymaniowym infrastruktury kolejowej i taboru w związku z politykami UE, w tym polityką spójności;
 • Bierze udział w weryfikacji, opiniowaniu i kształtowaniu projektów polskiej branży kolejowej zgłaszanych do Krajowego Planu Odbudowy: - określa priorytety sektorów branży kolejowych planowanych do objęcia wsparciem ze środków funduszu odbudowy, - ocenia i weryfikuje fiszki projektowe przekazywane przez spółki grupy PKP i inne, jednostki samorządu terytorialnego oraz wszelkie podmioty ubiegające się o dofinansowanie projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy, weryfikuje plany finansowe projektów zgłaszanych do Krajowego Planu Odbudowy, współpracuje na bieżąco z Departamentem Strategii Transportu w zakresie koordynacji zgłaszania projektów do Krajowego Planu Odbudowy, - raportuje niezbędne działania podejmowane w zakresie Krajowego Planu Odbudowy w zakresie branży kolejowej;
 • Koordynuje zagadnienia związane z Nową Perspektywą Finansową UE: - opracowuje materiały informacyjne i wkłady merytoryczne dla Departamentu Strategii Transportu, - monitoruje i raportuje tzw. „warunkowość podstawową”, tj. programy strategiczne opracowywane przez Ml i podległe spółki, - bierze udział w spotkaniach, seminariach i konferencjach, - udziela odpowiedzi na zapytania podmiotów i obywateli, - opracowuje wkłady / opinie i stanowiska;
 • Bierze udział w tworzeniu zasad rozwoju Transeuropejskich Sieci Transportowych ”TEN-T”, w transporcie kolejowym: - formułuje rekomendacje i opinie, - identyfikuje problemy, zagrożenia, uwarunkowania, itp., - gromadzi dane/aktualizuje dane, tworzy zestawiania, wizualizacja danych (np. tabele, wykresy, mapy, kartogramy, etc.), - analizuje zgromadzone dane, wnioskuje, - opiniuje materiały związane z problematyką przygotowania i realizacji projektów na sieci TEN-T;
 • Rozpatruje skargi/ zażalenia/ wnioski/ odwołania/ inne sygnały obywatelskie oraz wydaje opinie: - analizuje składane skargi/ zażalenia/ wnioski/ odwołania/ inne sygnały obywatelskie i zbiera dodatkowe wyjaśnienia/ dokumenty, - udziela odpowiedzi na złożone skargi/ zażalenia/ wnioski/ odwołania/ inne sygnały obywatelskie, - przekazuje do rozpatrzenia według właściwości;
 • Monitoruje wdrażanie strategii i programów (np. operacyjnego, krajowego, wieloletniego etc.), związanych z realizacją polityki spójności i wdrażaniem środków UE;
 • Współpracuje w realizacji zadań związanych z przygotowaniem stanowisk, opinii oraz analiz w zakresie ministra właściwego ds. transportu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie związanym z sektorem transportu, wdrażaniem środków UE bądź funkcjonowaniem UE lub w przedsiębiorstwach zajmujących się działalnością transportową
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej i znajomość polityk europejskich
 • Wiedza z zakresu programowania, zarządzania i wdrażania środków europejskich
 • Znajomość procesu inwestycyjnego, ustaw: o transporcie kolejowym, zasad prowadzenia polityki rozwoju, ogólna znajomość zagadnień ochrony środowiska, Prawo budowlane
 • Znajomość przepisów o finansach publicznych i finansowaniu infrastruktury transportu lądowego
 • Organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ