Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 79323

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w przygotowywaniu i opracowywaniu we współpracy z departamentami GUS oraz urzędami statystycznymi w ramach ich kompetencji stanowisk i informacji w zakresie ogólnych rozwiązań dot. statystyki dla przedstawiciela Polski na posiedzenia organów przygotowawczych Rady w celu ich przedstawienia przez właściwe resorty na forum UE
 • Współpracuje z instytucjami krajowymi przy organizacji udziału przedstawicieli resortu statystyki w posiedzeniach Grupy Roboczej Rady ds. Statystyki w celu zapewnienia ciągłości i efektywności jej prac
 • Współpracuje przy sporządzaniu instrukcji wyjazdowych i sprawozdań z wyjazdów na ww. posiedzenia w celu zapewnienia ciągłości i efektywności prac
 • Uczestniczy w pracach związanych z obiegiem dokumentacji dotyczącej współpracy resortu z instytucjami UE, MSZ oraz Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE w celu zapewnienia prawidłowej terminowości i obiegu dokumentów
 • Umieszcza na folderach publicznych GUS informacje i dokumenty związane z pracami instytucji Unii Europejskiej w celu zapewnienia obiegu informacji w GUS i urzędach statystycznych
 • Ustala we współpracy z departamentami GUS i urzędami statystycznymi informacje odnośnie konieczności (lub jej braku) wdrożenia nowych aktów prawnych UE do polskiego porządku prawnego oraz wprowadza je do właściwego systemu koordynowanego przez MSZ w celu zapewnienia prawidłowego wdrożenia aktów prawnych UE do krajowego porządku prawnego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym B2
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wiedza z zakresu struktur organizacyjnych i funkcjonowania instytucji UE
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • Myślenie analityczne
 • Komunikacja pisemna
 • Komunikacja interpersonalna
 • Kreatywność
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Umiejętność sprawnej obsługi portalu Eur-lex
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie z zakresu stosunków międzynarodowych lub integracji europejskiej lub prawa
 • Znajomość języka urzędowego UE (innego niż j. angielski) na poziomie dobrym B1
APLIKUJ TERAZ