Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 79215

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała – powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu, toalet, wind. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18º Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją.

Zakres zadań

 • Prowadzi wszelkie czynności administracyjne w zakresie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności publicznoprawnych nałożonych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, a także przypadających na jego rzecz należności cywilnoprawnych;
 • Analizuje wnioski składane przez osoby fizyczne oraz przedsiębiorców, w zakresie udzielania pomocy publicznej, sporządzanie sprawozdań w systemie SHRIMP o udzielonej pomocy publicznej i sporządzanie w tym zakresie zaświadczeń;
 • Przygotowuje projekty wezwań, postanowień, decyzji, i innych pism sporządzanych w toku prowadzonych postępowań w zakresie udzielania ulg w spłacie należności;
 • Analizuje rozstrzygnięcia z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach dotyczących udzielania ulg w spłacie należności;
 • Prowadzi postępowania wyjaśniające z osobami wnoszącymi wnioski, innymi komórkami organizacyjnymi Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz innymi organami państwowymi w zakresie prowadzonych postępowań;
 • Nadzoruje prawidłowe i terminowe prowadzenie postępowań, wykonywanie sprawozdań, analiz, zestawień i raportów w zakresie udzielania ulg w spłacie należności;
 • Zgłasza wszelkie incydenty dotyczące istniejących procesów pracy oraz przedstawia propozycje rozwiązań;
 • Obsługuje platformę e-PUAP.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w organach administracji publicznej;
 • Znajomość przepisów: ustawy o transporcie drogowym, ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy kodeks wykroczeń, - ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, - ustawy o finansach publicznych, -ustawy o drogach publicznych, ustawy o opłacie skarbowej oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office.
 • Kompetencje: komunikatywność, myślenie analityczne, organizacja pracy własnej, rzetelność, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, orientacja na klienta, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, współpraca w zespole, samodzielność, kreatywność, odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ