Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 78610

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


• częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


• rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)


UWAGA! Praca na czas zastępstwa


 

Zakres zadań

 • Realizuje zadania o charakterze prawnym związane z bieżącym funkcjonowaniem Wydziału oraz Departamentu, w tym: - opracowuje pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym projekty aktów prawnych wewnętrznie obowiązujących oraz innych regulacji wewnętrznych (zarządzeń Ministra, zarządzeń Dyrektora Generalnego) w zakresie kompetencji Departamentu, a także opiniuje projekty aktów prawnych inicjowane przez komórki organizacyjne Ministerstwa lub podmioty zewnętrzne, - koordynuje przygotowywanie projektów umów cywilno-prawnych na potrzeby zadań Wydziału oraz współpracuje w realizacji horyzontalnych zadań Departamentu w tym zakresie, - opracowuje projekty upoważnień i pełnomocnictw w zakresie właściwości Departamentu;
 • Opiniuje projekty normatywnych aktów prawnych, umów międzynarodowych oraz innych aktów z zakresu współpracy międzynarodowej takich jak: porozumienia, memoranda, listy intencyjne itp., dokumentów przygotowywanych przez inne resorty, właściwe komórki Ministerstwa oraz w ramach Departamentu, w zakresie ich poprawności legislacyjnej, prowadzi wykaz umów międzynarodowych zawartych przez Ministra, w tym opracowuje procedury w zakresie prawidłowego funkcjonowania rejestru;
 • Uczestniczy w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, nadzoruje realizację umów oraz prowadzi bieżącą współpracę z wykonawcami, w tym: - bierze udział w pracach komisji przetargowych; - analizuje i opracowuje dokumentację przetargową: opis przedmiotu zamówienia, umowę z wykonawcą usług, szacunki kosztów;
 • Zapewnia obsługę systemu Solvit, w tym wykonuje zadania punktu kontaktowego w Ministerstwie współpracującego z Centrum Koordynacyjnym systemu Solvit w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii;
 • Monitoruje realizację obowiązków sprawozdawczych pracowników Ministerstwa odbywających zagraniczną podróż służbową, w tym gromadzi sprawozdania z: - zagranicznych podróży służbowych pracowników oraz członków kierownictwa Ministerstwa, - krajowych spotkań pracowników oraz członków kierownictwa Ministerstwa z delegacjami zagranicznymi oraz bierze udział w prowadzeniu spraw związanych z delegacjami służbowymi krajowymi i zagranicznymi dyrektora i zastępcy dyrektora Departamentu;
 • Uczestniczy w organizacji wydarzeń o charakterze międzynarodowym z zakresu właściwości Departamentu (konferencji, seminariów, wizyt itp.), wpisujących się w założenia planu współpracy zagranicznej Ministerstwa lnfrastruktury, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji spotkań z udziałem kierownictwa Ml, - organizacja wydarzeń obejmuje przede wszystkim ich obsługę logistyczną, w tym sporządzanie umów z wykonawcami zewnętrznymi wspierającymi organizację wydarzenia oraz monitorowanie ich prawidłowej realizacji oraz obsługę w zakresie protokołu dyplomatycznego;
 • Monitoruje i nadzoruje realizację procedur instrukcji kancelaryjnej i zasad archiwizacji oraz pełni w Departamencie funkcję koordynatora czynności kancelaryjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku prawo, administracja, stosunki międzynarodowe, politologia,
europeistyka
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej, w tym min. 6 miesięcy na stanowisku związanym z problematyką prawną, legislacyjną lub zamówień publicznych
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania: umiejętność opracowywania umów cywilno-prawnych, znajomość zasad i techniki prawodawczej, znajomość przepisów o zamówieniach publicznych, znajomość przepisów o umowach międzynarodowych, znajomość zasad protokołu dyplomatycznego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ