Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 78613

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Praca administracyjno-biurowa:


- obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,


- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, skaner).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.


Pomieszczenie pracy mieści się na piątym piętrze budynku biurowego.


Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.


Brak dostępu do części pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, w tym opracowanie planu zamówień publicznych, przekazanie planu do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz monitorowanie jego realizacji, weryfikowanie dokumentacji dotyczącej udzielanych zamówień publicznych w zakresie zgodności z przepisami o zamówieniach publicznych oraz wewnętrznymi regulacjami w tym zakresie, współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie opracowywania dokumentacji dotyczącej udzielanych zamówień publicznych, przygotowywanie a także opracowywanie i przechowywanie dokumentów związanych z udzielonymi zamówieniami publicznymi oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie, w celu zapewnienia zgodności stosowanej procedury z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Opiniowanie wniosków w sprawie zmiany wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu, w tym przygotowywanie na potrzeby Dyrektora Generalnego Urzędu informacji o funkcjonowaniu Urzędu oraz projektów rozwiązań organizacyjnych w Urzędzie, procedowanie, na wniosek komórek organizacyjnych Urzędu, przygotowanych przez nie projektów wewnętrznych aktów prawnych (zarządzeń, decyzji) wydawanych przez Prezesa lub Dyrektora Generalnego w Urzędzie a także prowadzenie w tym zakresie ewidencji wewnętrznych aktów prawnych, w celu monitorowania zagadnień związanych z zapewnieniem prawidłowej organizacji Urzędu.
 • Prowadzenie spraw związanych z informacją publiczną, interpelacjami i zapytaniami poselskimi oraz pytaniami i oświadczeniami senatorskimi z zakresu właściwości Biura oraz spraw dotyczących petycji, skarg i wniosków z zakresu właściwości Biura oraz prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w tym zakresie, w celu realizacji spraw związanych z zapewnieniem prawidłowej organizacji i funkcjonowania Urzędu.
 • Prowadzenie rejestru zamówień publicznych, rejestru wniosków o udzielenie zamówienia oraz rejestru umów o udzielenie zamówienia publicznego zawieranych przez Urząd, w celu zapewnienia zgodności stosowanej procedury z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Prowadzenie ewidencji pełnomocnictw i upoważnień Prezesa i Dyrektora Generalnego Urzędu, w celu realizacja spraw związanych z zapewnieniem prawidłowej organizacji i funkcjonowania Urzędu.
 • Współprowadzenie spraw związanych z odznaczeniami państwowymi oraz nadawaniem odznaki honorowej „Za Zasługi dla Wynalazczości", w celu realizacji spraw związanych z zapewnieniem prawidłowej organizacji i funkcjonowania Urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość zagadnień związanych z tworzeniem prawa, w tym źródeł prawa i zasad techniki prawodawczej,
 • podstawowa znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • podstawowa znajomość ustawy Prawo własności przemysłowej,
 • podstawowa znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość funkcjonowania administracji publicznej,
 • umiejętność obsługi komputera i korzystania z narzędzi informatycznych (obsługa komputera, poczty elektronicznej, korzystania z wyszukiwarki internetowej, pakietu MS Office) oraz urządzeń biurowych (faks, skaner, kopiarka),
 • dobra organizacja pracy własnej i samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność, systematyczność i terminowość,
 • orientacja na klienta/interesariusz,
 • łatwość komunikowania się (komunikacja interpersonalna i pisemna).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ